Det Taasingske Vetsera-Drama.

I Aftes ere de to Lig af Lieutenant, Grev Sparre og Elvira Madigan blevne lagte i Kister og førte til Lundby Kirkes Materialhus, hvor de indtil videre henstaa indtil, der kan blive truffet Bestemmelse om Begravelsen.

Som meddelt i aftes begav den konstituerede Politimester sig sammen med Distriktslægen igaar Eftermiddag til det Sted i Nørreskoven, hvor Dramaet var foregaaet. Noget Nyt ud over, hvad vi meddelte i vor udførlige Beretning igaar, fremkom ikke ved den retslige Undersøgelse; dennes Resultat gaaer ud paa, at Sparre først har dræbt sin Ledsagerske med et Revolverskud i Hovedet og derpaa sig selv ved et lignende Skud, der er gaaet igjennem Munden. Revolveren, der laa tæt ved Sparres høire Haand og var af usædvanlig svær Kaliber, er bleven taget i Forvaring af Politiet; den var sexløbet; kun to Skud vare blevne affyrede, der fandtes endnu fire Patroner i den, en Æske med 19 Patroner fandtes desuden hos ham.

 

Ved en Undersøgelse af Ligene fandtes kun ganske faa Penge, væsenlig nogle svenske Enkronesedler, og Alt tyder paa, at Parret kun har bestemt sig til den tragiske Afslutning paa Livet, efterat alle Hjælpemidler vare slupne op; paa Hotel Svendborg have de efterladt en Gjæld paa henved 300 Kroner, og Breve, som Sparre har afsendt til Slægtninge i Sverig om Forstrækning med Penge, skulle være forblevne ubesvarede. At det ikke er en pludselig Indskydelse fremgaaer jo imidlertid allerede af den igaar omtalte Omstændighed, at Elvira Madigan ved Besøget i Bregninge Kirketaarn har skrevet sig som Baronesse Vetsera, ligesom Revolveren, som Sparre har baaret hos sig under hele sit Ophold paa Taasinge, tilstrækkelig vidner om, at de have været fortrolige med Tanken om Døden.

Til Trods for den stærkt opløste Tilstand, hvori begge Lig vare, bleve de dog paa Stedet afførte deres gjennemgaaende temmelig tarvelige Garderobe; som igaar meddelt, var Elvira Madigan klædt i en graa Trøie og sort ulden Kjole – en andetsteds meddelt Historie om, at hun fandtes i et saa romantisk Kostume som en hvid Giftekjole er en slet og ret Mystifikation.

Af de Efterladenskaber, som henstod i Parrets Bolig her i Byen, fremgaar det, at Forholdet imellem dem har bestaaet i længere Tid; der fandtes Vers fra ham til h ende, som vare henved et Par Aar gamle; endvidere fandtes et paa mørkerødt Papir skrevet Digt, overskrevet ”Brudebouketten”. I dette Digt hentydes i Slutningen til Døden som Udgang paa deres Forbindelse, og ved Brevet laa en med et blaat Silkebaand omvunden Rosenbouket. I øvrigt er der foruden endel Garderobesager kun fundet forskjellige Smaating, saasom nogle Blyantstegninger m.v. samt endelig et Guldkors fra den danske Konge til Elvira Madigan – et Kors, som tildeltes hende, da hun i 1886 optraadte i Tivoli, og som altsaa med Sikkerhed konstaterer, hvem den Fundne er, hvis der overhovedet skulde være nogen Tvivl tilbage i saa Henseende.

Hvor Parret har opholdt sig, før de ankom hertil Byen, er endnu ikke oplyst; man veed kun, at hun allerede nogen Tid iforveien var flygtet fra Sundswall, hvor hun optraadte i den derværende Cirkus Madigan. Rygtet gik da, at hun havde begivet sig til Stockholm for at træffe sammen med Sparre, og man mener ogsaa at have fulgt deres Spor der i Byen, men da hendes Fader kom dertil, vare baade hun og Sparre forsvundne, uden at man var istand til at oplyse, hvor Reisen var gaaet hen.

Sparre var gift og havde Børn; forskjellige Meddelelser gaa ud paa, at han var bleven skilt fra sin Hustru og havde besluttet at ægte Elvira Madigan. At et saadant Ægteskab virkelig er kommet istand, maa dog anses for tvivlsomt, under alle Omstændigheder findes der i deres Efterladenskaber ingensomhelst Dokumenter, som bekræfte en Formodning af denne Art; ”Brudebouketten” tør vel næppe tages for et gyldigt Vidnesbyrd i saa Henseende.

Navnet Elvira Madigan som nu vil blive kjendt i endnu videre Kredse end hidtil, antages iøvrigt kun at være et Kunstnernavn, den Afdødes virkelige Navn siges at være Hedvig Colman, og at ialtfald Hedvig var hendes virkelige Fornavn synes bekræftet ved, at Navnene Sixten (Sparres Fornavn) og Hedvig flere Steder findes skrevne eller indridsede sammen, undertiden omslyngede af et Baand, under et gjennemboret Hjerte eller deslige.

Der er igaar og idag telegraferet dels til den svenske Gesandt i Kjøbenhavn, dels til Udenrigsministeriet for at faa Underretning om de nærmere Dispositioner med Hensyn til Begravelsen.

 

-----------------------

 

Saafremt ”Politiken”s herværende Korrespondent atter idag maatte finde Anledning til at telegrafere hele Indholdet af vor Beretning om Dramaet til sit Blad, bedes Angivelsen af Kilde ikke forglemt, saaledes som igaar.

Gå til toppen