Lieutenant Sparres og Elvira Madigans Jordefærd.

Efter den igaar tagne Bestemmelse bleve Ligene af Lieutenant Sparre og Elvira Madigan i dag jordfæstede paa Lundby Kirkegaard, under megen Deltagelse fra Beboerne paa Thoreng. Særlig Badegjæsterne i Troense, der alle kjendte de Afdøde, vare talrig repræsenterede.

Ligene henstod endnu i Lundby Kirkes Vaabenhus, som var dekoreret med grønt.

Efterat Advokat Sparre, en Broder til den Afdøde var kommen tilstede, bares under Klokkeklang først Lieutenant Sparres Kiste, som var smukt prydet med Krandse – hvor blandt andet saas et Kors i de svenske Farver fra den Afdødes Hustru – til Graven, som ogsaa var smykket med Grønt; derefter bares Elvira Madigans Kiste, som ligeledes var smukt prydet med Blomster, til Graven, og efterat begge Ligenen vare firede i Jorden sang Følget Salmen – ”Tænk naar engang den Taage er forsvunden”, hvorefter Sognepræst Skousbo forrettede Jordpaakastelsen og bad Fader vor. Derefter talte han meget smukt og gribende, gaaende du fra Skriftstedet: ”Dømmer ikke, at I ikke ogsaa skulle dømmes, men mindes Herrens Ord:” Kaster ikke den første Sten”. Derefter blev nedenstaaende Salme sungen:

                                          

 ”Jeg er en fattig Fange.
Og mine Grændser trange.
Som Strandingsmand paa Ø;
Jeg kan ei Frihed finde
Før Tiden vil udrinde,
Før Gud mig engang lader dø.

 O Jesu Christ du kjære
Hvad end jeg her skal bære,
Tænk Du paa mig til sidst;
Hvad end jeg her skal skrifte
Lad mig dog aldrig miste
Din gyldne Æreskrone hist.

 

Gravene, hvori de to Lig hvile, ligge midt paa Kirkegaarden under to store Egetræer.
Gravstedet er af Advokat Sparre kjøbt for 100 Aar; omkring det vil der blive anbragt et smukt Gitter.

Fra flere Steder saa man Flag paa halv Stang i Dagens anledning.
En Mængde af dem, der mødte ved Jordefærden, medførte Krandse, med hvilke Kisterne saagodtsom fuldstændig dækkedes, efterat de vare sænkede i Jorden.

Paa den Stemning, som herskede ved Jordefærden, var det tydeligt at mærke, hvilket dybt Indtryk det rystende Drama har gjort.

 

----------------

Det maa nu betragtes som sikkert, at Revolverdramaet ikke har fundet Sted før Lørdag Aften den 20de Juli. Fra tre forskjellige Sider haves der overensstemmende Forklaringer om, at Sparre og Elvira Madigan ere sete endnu Lørdag Eftermiddag Kl. 4.

Det fremgaar ligeledes af forskjellige Oplysninger, at de vistnok fra de om Torsdagen forlod Troense have havt deres eneste faste Ophold paa det Sted i Skoven, hvor de have berøvet sig Livet; de ere sete hvilende her Fredag Formiddag, og at de ogsaa have havt Ophold her om Natten, derpaa synes det at tyde, at der, dengang Ligene Fandtes , ved Siden af dem henlaa et Par Klædningsstykker (et Korset og en Tournure), som Elvira Madigan sandsynligvis har taget af for at hvile bedre.

Lørdag Formiddag saa en Forbipasserende den opslaaede Paraply, som ogsaa fandtes efter deres Død; men dengang bemærkedes der ingen Mennesker i Nærheden af den.

Gå til toppen