Taasinge-Dramaet.

Igaar kom Elvira Madigans Bedstemoder hertil. Elviras Fader blev forhindret fra at forlade sin Cirkus, og saa begav den halvfjerdsindstyveaarige Kone sig paa den lange Reise fra Hudiksvall for at se det Sted, hvor hendes Datterdatter havde sluttet sit Liv. Det lod paa hende, som om hun helst havde seet, at Liget var blevet ført til Sverig med hende, men da hun snart fik Besked paa, at dette ikke godt lod sig gjøre, og at Datterdatterens Begravelse allerede havde fundet Sted, slog hun sig tiltaals med at se de Efterladenskaber efter den Afdøde, som endnu fandtes i Politiets Værge.

Efter de Meddelelser, som hun har givet, havde Elvira Madigan allerede i længere Tid forberedt sin Flugt, og nogle af Cirkuspersonalets Medlemmer vare blevne indviede deri, da hun ellers næppe vilde have været istand til at kunne komme afsted. Deres Taushed havde hun imidlertid, som det nu er oplyst, sikret sig ved forskjellige Gaver. Iøvrigt gaaer Bedstemoderens, Anna Maria Olssons Forklaring ud paa, at Elvira Madigan ved sin Flugt var i Besiddelse af mange flere Værdigjenstande end der nu findes i Efterladenskaberne; men hun antager, at det flygtende Par har havt meget faa rede Penge med sig, og at derfor efterhaanden forskjellige Smykker ere blevne omsatte i Penge. Kun Guldkorset, som Elvira havde modtaget af Kong Christian, havde hun bevaret til det Sidste, det var hendes Stolthed, og hun kunde glæde sig over det som et Barn.

Som et Bevis paa, hvilken overordenlig Opsigt det sørgelige Drama har vakt hele Landet over, kan anføres, at Elvira Madigans Portrait efterspørges overalt, og Spekulationen har endog sine Steder naaet en noget dristig Form. Fra en anden fyensk By kom der saaledes forleden Forespørgsel til en herværende Boghandler, om han ønskede Portraitet af Elvira Madigan og Lieutenant Sparre – og saa viste det sig, at de sendte Portraiter slet ikke vare af de Personer, som de udgav sig for. Her i Byen traf det sig jo saa heldigt, at baade Sparre og Elvira Madigan vare kjendte; andetsteds er det maaske gaaet bedre.

Gå til toppen