23. Juli 1889

Drama i Troense.

I Aftes fandtes Ligene af en ung Herre og Dame i Peterskov paa Thorseng i Nærheden af Troense. Ved Ligene laa en Revolver, hvormed Parret utvivlsomt havde gjort Ende paa sin Tilværelse. Damen, der var iført hvid Silkekjole, laa paa en Kappe og Herren ved Siden af.

Han var skudt i Hovedet, hun i Hjærtet. De opdagedes af en lille Pige, der var med sin Moder ude at plukke Hindbær. Ligene var meget medtagne; de har ligget mindst 4 Dage, inde de opdagedes.

Rygtet om denne Begivenhed vakte selvfølgelig overordentlig Røre i Troense, hvortil Parret ankom i Mandags fra Svendborg.

Hertil Byen ankom de den 18. Juni og indlogerede sig paa Hotel ”Svendborg”, hvor de i Fremmedbogen staar anført som Løjtnant S. Sparre med Frue fra Stockholm. Paa Hotellet holdt de sig meget afsondret og spiste bestandig paa deres Værelser. De var stadig i hinandens Selskab og foretog jævnlig Udflugter sammen; men der var for øvrigt ikke noget paafaldende i deres Optræden. I Mandags tog de til Troense, men lod deres Bagage forblive paa Hotellet, hvor den staar endnu. I Onsdags skrev Sparre til Hotellet, at de kom tilbage om Torsdagen, men ingen af dem kom.

I Troense, hvor de boede privat, har de heller ikke været set siden i Torsdags før i Aftes, da de fandtes som angivet.

Rygtet har travlt med at fortælle, at Herren skal være en svensk Greve og Damen en Kunstnerinde, der har valgt at gaa forenede i Døden, da de ikke kunne blive det i Livet.

Det legale Syn af ligene fandt Sted i Eftermiddags.

 

 

24. Juli 1889

Dramaet i Troense.

Om det i gaar omtalte Dobbeltmord har vi end videre erfaret følgende:

De omtaltes Lig fandtes langt inde i Skoven udfor det Indre af Lunkebugten paa Lumby [Lundby] Grund paa en henrivende skjøn Plads. Den fundne Revolver var sexløbet, og der var fire Skud i Behold.

Efter Distriktslægens Beretning var det ene Skud affyret i Damens højre Øre, og frembragt et Hul i Omfang som tre Fingre.

Han havde skudt sig i Munden. Kuglen var gaaet igjennem Ganen og splintret Hjærneskallen for oven, men ikke trængt igjennem.

Alt tyder paa, at han har skudt hende først og derefter sig selv.

 

*               *               *

 

Ved Undersøgelsen af de afdødes Efterladenskaber paa Hotel ”Svendborg”, tør det antages for sikkert, at Herren er Løjtnant Sparre, ansat ved et skaansk Dragonregiment, og Damen Linedanserinde Elvira Madigan, der for to Aar siden optraadte i Svendborg. Han antages at være ca. 30 Aar, hun omkring 20.

 

*               *               *

 

Elvira Madigan optraadte i 1886 i Tivoli og ved en privat Forestilling for Kongen overraktes hende et Guldkors. Dette Kors fandtes i et Juvelskrin med følgende Indskrift: ”1. Avgust 1886 Kong Christian IX til Danmark til Elvira Madigan”, hendes egentlige Navn skal nok være Hedvig Jensen.

 

*               *               *

 

Parret beboede to Værelser i Hotellet. I disse to Væresler efterlod det en større og to mindre Kufferter og en ubetalt Regning paa henimod 300 Kr. – Deres Portræter var anbragt paa en Konsol ved Siden af hinanden. Efter Portrætet at dømme har hun været en Skjønhed af første Rang.

 

*               *               *

 

Alt synes at være vel overlagt. Paa Bordet laa saaledes en Almanak, paa hvis Forside stod følgende, dateret 11/7 89:

" Til min vän John Rothstein från Sixten, som slutade först”

Indvendig paa samme Blad læstes med samme Haandskrift følgende, der udgaves for Livserfaringer:

”Der finnes ingen mensker, som gör dig godt utan beräkning; - procentisk i sin finaste form. – Dette är A och Ø af lifvet.”

”När en menska födas, da jublar man; - när en menska dör, da gråtar man; - det borda vara tvärtom.               S. Sparre.”

 

*               *               *

 

I en Mappe forefandtes en Del Tegninger og en Del varme Elskovskvad til Elvira paa Linen fra Sixten, en Del Tegninger og nogle Konvolutter, prydet med en Grevekrone.

 

*               *               *

 

Ligene blev i Gaar Eftermiddags synede af Øvrigheden og deres Klæder undersøgte. Der forefandtes ingen Penge ud over et Par smaa Sedler til et Par Kroners Værdi. Hun var iført en stribet Dragt. Ved Ligene forefandtes en Kurv, to tomme Bajerflasker og en mindre Flaske, hvis Lugt røbede, at den havde indeholdt Cognac eller Rom.

En Æske, indeholdende 19 Revolverpatroner, en Paraply og en Parasol forefandtes ligeledes.

Ligene udbredte en rædsom Stank. Fluesværme havde besat Ansigt og Hænder og Orme krøb allerede hist og her. De blev afklædte, indsvøbte i Lagener og lagte i Ligkister, som i en Fart blev skaffede til Veje, og førte til Sprøjtehuset ved Lumby Kirke, hvor de foreløbig henligger.

 

*               *               *

 

Et af de sidste Navne, der er indført i Rejsebogen paa Bregninge Kirketaarn, er Vetsera, Det formenes, at Elvira Madigan har skrevet samme. Ligheden mellem Vetseras Endeligt og Elvira Madigans er i alt Fald ubestridelig.

 

*               *               *

 

Svenske Blade har for nogen Tid siden meddelt, at en adelig Officer har forladt sin Hustru og rejst bort med en Artistinde ved Navn Elvira. Nu veed man, hvor de flygtede er at finde.

 

*               *               *

 

Løjtnant Sparre var gift og havde tre Børn. Han blev imidlertid skilt fra sin Kone for Elviras Skyld. Cirkusdirektør Madigan, der ikke vilde vide noget af Forbindelsen at sige, har ivrigt eftersøgt de flygtede. Elvira skal være Datter af en dansk Kunstberider Jensen. Da hun optraadte her i Svendborg, var det i Forening med Gisella Madigan, et ungarsk Pigebarn. Gisella flygtede for et Par Aar siden med en Artist Braustet til Amerika, hvor Parret nu er gift.

 

*               *               *

 

Der er telegraferet til Sverrig om Katastrofen; men ved Bladets Slutning var endnu intet Svar indløben herpaa.

 

 

25. Juli 1889

Dramaet paa Thorseng.    

Der er nu indløben Svar paa det Telegram, der, som omtalt I gaar, blev sendt til Stockholm for at de aflivedes Slægtninge kunde blive bekjendt med den forefaldne Katastrofe. En Broder til den afdøde Løjtnant Sparre vil i Følge dette ankomme hertil i Morgen. Cirkusdirektør John Madigan har telegraferet til Svendborg Politikammer for at forespørge om Begivenheden, og har faaet Svar herpaa.

Ifølge et svensk Blad var Løjtnant Sparre, der hørte til en af Sverrigs mest ansete Slægter, født i Stockholm 1854 og udnævnt 1887 til Løjtnant ved det skaanske Dragonregiment. Han beskrives som en Mand af fantastisk Natur og i Besiddelse af en ikke ringe digterisk Begavelse. For nogen Tid siden udeblev han fra Tjenesten ved sin Eskadron i Malmø og har siden den Tid været forsvunden fra Sverrig. Ved samme Tid flygtede Elvira Madigan fra det øvrige Cirkusselskab, med hviket hun optraadte i Sundswall. Hun havde efterladt et Brev, hvori hun skrev, at hvis hun ikke lod høre fra sig inden 14 Dage, skulde man aldrig mere haabe at se hende.

 

 

26. Juli 1889

Dramaet paa Thorseng.  

Efter hvad vi har erfaret, var Elvira Madigan født i Flensborg den 4. Decbr. 1867.

Hun var saaledes 21½ Aar gammel. Hendes fulde Navn er Hedvig Antoinette Isabella Eleonora Jensen. Hendes Faders Navn er Frederik Jensen og hendes Moder hed Eleonora Cæcilie, født Ulson.

Elvira Madigans Plejefader er Cirkusdirektør John Madigan.

I Følge Telegram af i Gaar er han paa Vejen fra Sundswall i Sverig til Svendborg.

 

*               *               *

 

Elvira Madigan har ikke skrevet Navnet Vetsera i Fremmedbogen paa Bregninge Kirketaarn. Til ”Politiken” skrives nemlig følgende:

Den 5. Juli aflagde jeg sammen med 2 Damer et Besøg i Bregninge Kirke; den ene af mine Ledsagersker – en ung Dame – indførte for Spøg i Bogen et fingeret Navn omtrent saalydende ”la Princess Vetchera . . . avec suite”. Hvis det er dette, der tillægges Frk. Madigan, kan jeg bevidne, at hun er uskyldig deri.

Kjøbenhavn, den 24. Juli 1889

                           Ærbødigst

                                 Justus

 

*               *              *

 

Advokat Ed. Sparre fra Stockholm, en Broder til den afdøde Løjtnant Sparre, ankom med Eftermiddagstoget i Dag til Svendborg. Efter sin Ankomst henvendte han sig strax paa Politikamret, hvor de afdødes Efterladenskaber forefandtes. Gjennem disse fik han yderligere Bekræftelse paa den sørgelige Begivenhed, hvorom han var bleven underrettet pr. Telegram.

Begge Ligene vil blive begravede paa Thorseng paa Landet Kirkegaard. Jordfæstelsen vil rimeligvis finde Sted i Morgen Middag.

 

 

27. Juli 1889

Dramaet paa Thorseng.  

I Dag Kl. 1 begravedes Ligene af Løjtnant Sparre og Elvira Madigan paa Landet Sogns Kirkegaard under stor Deltagelse, særlig fra Badegjæsternes Side i Troense. Ca. 150 Mennesker var til Stede.

Ligene lagdes ved Siden af hinanden kun med en Alens Mellemrum, hver i sin Grav. Efter at Kisterne var blevne nedsænkede i Gravene, blev en Salme afsungen, og Pastor Schousboe holdt en Tale, hvori han særlig dvælede ved Ordene: ”Dømmer ikke, at I ikke skal dømmes”, og advarede – med Henblik til Begivenheden – mod, at kaste den første Sten. Talen var velformet og gjorde et dybt Indtryk paa de tilstedeværende.

Kirkegaarden var pyntet i Dagens Anledning, og der ofredes Kranse i massevis.

Advokat Edv. Sparre, den afdøde Løjtnants Broder, afrejste atter Dags Eftermiddag til Sverrig efter af have fulgt Broderen til hans sidste Hvilested og efter at have berigtiget dennes efterladte Regninger.

 

 

29. Juli 1889

Valfart.

I Gaar var der almindelig Valfart til Løjtnant Sparres og Elvira Madigans Grave paa Landet Kirkegaard. Adskillige efterlod Buketter, som synlige Minder om deres Deltagelse for det ulykkelige Pars Skæbne.

Sparres Broder har kjøbt Gravstedet til begge for 100 Aar.

Gå til toppen