Opsigtsvækkende Kærlighedsdrama.

Specialtelegrammer til Politiken
Svendborg, 23. Juli

 

Et Dobbelt-Selvmord.

Igaar Aftes fandtes i Skoven paa Taasinge Ligene af to elegant klædte Personer, en Herre og en Dame, begge skudte gennem Hovedet.

Ved Siden af dem laa en Revolver.

Parret ankom til Svendborg d. 18. Juni, tog Ophold paa Hotellet der og kaldte sig ”Løjtnant Sparre og Frue fra Stockholm paa Bryllupsrejse”.

De var begge unge og smukke og gjorde stadig Udflugter til Omegnen; man bemærkede samtidig, at de holdt sig stærkt afsondrede fra de øvrige Sommergæster.

Forrige Mandag rejste de til Troense, efterladende Bagage og en del ubetalte Regninger. I Troense indlogerede de sig hos private Folk og ifølge Aftale ventedes de atter tilbage til Svendborg Torsdag Aften.

I Svendborg ventede man dem imidlertid forgæves, og det er sandsynligt, at Selvmordet er foregaaet netop paa denne Aften, da Ligene ved Opdagelsen fandtes i stærkt Opløst Tilstand.

Døden var aabenbart indtraadt straks.

De Aflivede er: Løjtnant Sixten Sparre og Linedanserinde Elvira Madigan, den i Kjøbenhavn saa populære Kunstnerinde, som i 1886 blev belønnet af Kongen med et Guldkors.

En anden Korrespondent telegraferer igaar Aftes Kl. 9.33 fra Svendborg:
 

Et Meyerling-Drama paa Taasinge.

Mandagaften sent opdagede en Kone ved Nørreskov paa Taasinge Ligene af en Herre og Dame, begge elegant klædte. Ligene var i opløst Tilstand.

Efter Anmeldelse til Skovfogden og Godsforvalter Petersen tog disse sammen med Læge Bendtsen fra Troense til Nørreskov. Efter nogen Søgen i Krattet ved Lygteskin fandt man endelig Ligene. Lægen konstaterede Døden, aabenbart indtraadt i Fredags.

Tre Mand sattes som Vagt og Svendborg-Politiet underrettedes. Politimesteren Lund og Distriktslæge Møller ankom til Gærningsstedet i Eftermiddags.

Det blev oplyst, at de ulykkelige er Grev Sixten Sparre, Løjtnant i det skaanske Dragonregiment, og en ung Artistinde, Elvira Madigan.
 

Parret ankom hertil 18de Juni, og indlogerede sig paa Hotel ”Svendborg” som Ægtefæller. Man begyndte snart at tvivle, om de virkelig var gifte. Han bar Vielsesring, hun ikke. Nogle troede i hende at genkende en Linedanserinde, der har optraadt i Tivoli og i et omrejsende Cirkus. De foregav imidlertid, at de var paa Bryllupsrejse. Svenske Blade meddelte snart, at en adelig svensk Officer havde forladt sin Hustru i Selskab med Cirkus Madigans Primadonna, Frk. Elvira.
 

Da dette Rygte bredte sig, forlod ”Ægteparret” Svendborg og rejste til Troense (Taasinge), hvor de indlogerede sig hos en Fiskerfamilie. Torsdag Morgen Kl. 10 forlod de Logiet, glade og fornøjede som altid. De efterlod et Gulddameuhr, paa hvis Bagside stod E. D. under en Grevekrone, og medtog en Kurv Mad og Drikkevarer.

Siden er de kun set i et Hus ved Nørreskov, hvor de fik et Glas Vand. Gennem sumpet Kratskov med store Brændenælder har de trængt sig frem til en lille aaben Plet. Her under to smaa Bøge har de saa nydt deres Maaltid. Madkurven fandtes tømt. Under dem var en Havelock udbredt, og desuden fandtes en opslaaet Paraply og en Parasol.

Han laa til venstre for hende, ramt af et Revolverskud i højre Tinding, hun truffet af et Skud i venstre Tinding. Aabenbart har han skudt hende og derefter sig selv, thi hendes Arme var bøjede over Brystet, hans udstrakte med Mordvaabnet ved Siden. Ansigtsudtrykkene var fuldkommen rolige.

En Pige forklarer idag, at hun allerede i Lørdags saa Parret ligge inde i Skoven, men vilde ikke forstyrre, da hun troede, de sov.

Begge Lig er i Spadseredragt: hun iført graa trøje og sort Kjole, han sort Frakke og graa Benklæder.
 

Om Bevæggrunden til dette mystiske Mord er der selvfølgelig endnu intet opklaret. ”Amtstidende” meddeler i aften, at Parret forleden har aflagt Besøg paa Bregninge Kirketaarn, og ved denne Lejlighed har den foregivne Frue indtegnet sig i Fremmedbogen som Baronesse Vetsera. Dramaet i Meyerling maa saaledes have foresvævet disse Ulykkelige, og de har handlet efter forudlagt Plan. Selvfølgelig har det blodige Drama idag bragt stærkt Røre baade i Troense, hvor der er 200 kjøbenhavnske Badegæster, og i Svendborg.

Paa Hotellet her fandtes en Del af de Dræbtes Garderobe efterladt ”indtil videre”, samt et Fotografi, som stærkt minder om Elvira Madigan. Det unge par har under hele Opholdet her været muntert og venligt; hun syntes dog i de sidste Dage at være i nedtrykt Sindsstemning.

Gå til toppen