Taasinge Birkedommers Arkiv

Fogedprotokol 1884-1908, side 64-77

 

Aar 1889 d. 24 Juli Form. Kl. 11 blev en Fogedret sat paa Thorsing Birks Kontor og administr. af den konst. Foged Fuldm. Jantzen i Overværelse af de nedenanførte Vidner forat optage Forhør i Anledning af, at der den 22 ds. om Aftenen Kl. mellem 9 og 10 af Sognefoged N. Lund i Lundby er sket Anmeldelse til Birket om, at der samme Aften i Skoven Nørskov i Nærheden af Valdemar Slot er funden Ligene af tvende ubekjendte Personer. Fogden bemærkede, at han næste Formiddag mødte tilligemed Distriktslæge Møller paa det paagjældende Sted i Nørskov forat foretage den legale Synsforretning over Ligene. Ligene fandtes liggende paa det Sted i Skoven, hvor Mordet og Selvmordet har fundet Sted og bleve bevogtede af 3 Mænd fra Lundby, som Sognefogden havde beordret til at udføre dette Hverv.

Det paagjældende Sted ligger i flere Hundrede Al. Afstand fra alfar Vej paa et Sted, der tildels er bevoxet med Krat og store Brændenælder. Ligene laa ved 2 mindre Bøgetræer ved Siden af hinanden paa Ryggen og en sexløbet Revolver laa ved Siden af det mandlige Lig ved dettes højre Haand, 2 af Skudene vare affyrede og de 4 fandtes endnu i Revolveren. Ligene vare fuldt paaklædte, det kvindelige Lig havde et Revolverskud gjennem højre Øre og Projektilet saas at være trængt gjennem Øret ind i Hjærnen. Det mandlige Lig havde et Skud gjennem Munden og Projektilet er gaaet gjennem Ganen og Hjærnen op til Hjærneskallens indvendige Flade. Ligene bære tydelige Kjendetegn paa, at Forraadnelsen allerede var stærkt fremskreden, hvorfor det ansaas for ugjørligt at transportere Ligene nogetsteds hen forinden de vare nedlagte i Ligkister. Fogden drog derfor strax Omsorg for, at der blev rekvireret 2 Ligkister fra en Snedker i Lundby, og efter at disse efter et Par Timers Forløb vare bragte tilstede, bleve Ligene fuldstændig afklædte og den legale Undersøgelse af samme foretaget. Ved Undersøgelsen fandtes de nævnte Læsioner foranlediget ved Revolverskud men iøvrigt fandtes ikke paa Ligene Spor af udvendig anvendt Vold. Ligene bleve dernæst nedlagte i de tvende Ligkister i et Par Lagen, som vare skaffet tilveje tilligemed Kisterne. Derefter lod Fogden Ligene henkjøre til Lundby Kirke, hvor de blev indsatte i det til Kirken hørende Ligkapel. Paa Ligenes Person og de Klædningsstykker de vare iførte fandtes intet til Oplysning om hvem de Afdøde vare; dog var der allerede inden Fogden og Distriktslægen begav sig til Thorseng opstaaet temmelig sikker Formodning om, at de Afdøde maatte være: en svensk Lieutenant ved navn Sixten Sparre og en ung Kvinde, som han skal have udgivet for sin Hustru, og som skal have være Liniedanserinde.

 

Forhøret udsat.

Fogedretten hævet.                                                        Vidner

V. Jansen                                                              Eckmann   R. Nielsen

 

 

Samme Dags Efterm. Kl. 5 blev foranstaaende Forhør continueret paa Raadstuen og administreret som foranført:

Fogden freml. Duplicater af 2de af Distriktslægen udfærdigede Dødsattester, hvorhos Fogden bemærkede, at der nu er foretaget en Undersøgelse paa ”Hotel Svendborg” heri Byen i den Lejlighed, som de Afdøde havde beboet indtil den 15 ds., da de maa antages at have begivet sig til Troense paa Thorsing. Ved Eftersyn af de dersteds beroende Effekter og Papirer maa det antages, at de Afd. ere Premierlieutenant ved det skaanske Dragonregiment Sixten Sparre og hans foregivne Hustru en fhv. Kunstnerinde, hvis Kunstnernavn er Elvira Madigan, men hvis rette Navn er Hedevig Antoinette Isabella Eleonore Jensen født i Flensborg den 4 December 1867, medens der blandt Papirerne ikke fandtes mindste Oplysning om, at de Afd. havde indgaaet Ægteskab med hinanden.

Endvidere bemærkede Fogden, at han saavel ved Telegram som ved Brev havde givet Udenrigsministeriet i Kjøbenhavn Underretning om de skete Dødsfald for ved Bistand af det svensk-norske Gesandtskab i Kjøbenhavn at erholde nærmere Oplysning om Lieutenant Sparres Slægt- og Familieforhold i Sverrig.

 

Endvidere har han ved Politibetjent Egense ladet anstille Undersøgelse i Troense om hvor de Afd. havde logeret og hvilke Personer der kunne give Oplysn. om deres Hændelser inden at Begivenheden indtraf, hvorefter Forhøret nærmere vil være at kontinuere.

 

Forhøret udsat.

Fogedretten hævet.                                                        Vidner

V. Jansen                                                      Al. Andersen   S. Chr. Andersen

 

 

Aar 1889 den 30 Juli Form. Kl. 11 blev en Fogedret sat smstds. og administr. som foranført i nedentegnede Vidners Overværelse, hvor da continuerede foranstaaende Forhør.

For Retten mødte Hotelejer Petersen, der forklarer, at Afdøde Lieutenant Sparre indlogerede sig i hans Hotel d. 18’ f. M. paa en Tid, hvor Cpr. ikke selv var tilstede. Han navngav sig som Lieutnant Sparre og den Dame, han førte med sig angav han at være hans Hustru. – Under deres Ophold i Hotellet gav de dem ikke videre af med de øvrige Rejsende i Hotellet men levede temmelig stille og roligt. De lode til at være i almindelig godt Humør i altfald har Comp. ingen Grund til at antage, at der var noget, der i særlig Grad indvirkede paa deres Sind.

Deres Levemaade var temmelig nøjsom baade hvad Spise og Drikke angaar. I Begyndelsen betalte Lieuten. Sparre efterhaanden hvad han fortærede, men derefter blev saavel Logis som Betalingen for Beværtningen ført paa Regning og saavidt Cpr. erindrer blev Regningen, da den havde naaet et Beløb af noget over 200 Kr. en Dag lagt op paa Værelset, som havde til Følge, at Sparre kom ned til Cpr. og spurgte, om han vilde have Penge strax, da han saa godt kunde faa det, idet han tilføjede, at han forøvrigt rejste den paafølgende Mandag d. 15 Juli, hertil ytrede Comp. blot, at det meget godt kunde bero med Betalingen til den nævnte Dag.

Den nævnte Dag forlod de Hotellet om Formiddagen og siden har Cpr. ikke set dem. Den paafølgende Onsdag fik Cpr. et Brev fra Sparre afsendt fra Thorsing, hvori han meldte, at han og Hustru kom tilbage om Torsdagen, hvilket imidlertid ikke skete. Cpr. er iøvrigt ikke i Stand til at meddele noget til Oplysn. om hvad der kan have foranlediget Katastrophen paa Thorsing, det var kun i Forbigaaende, at Cpr. har haft Lejlighed til at tale med de Paagjældende, og ligesom deres Adfærd ikke gav Anledn. til at antage, at deres Sindstilstand ikke var normal, saaledes har heller ikke nogen af Betjeningen i Hotellet haft Lejlighed til at antage, at der var noget i Vejen med dem.

Det Beløb, som Cpr. fik tilgode hos Lieutenant Sparre ca. 288 Kr., har han faaet betalt af Broderen, Advokat Sparre af Stockholm.

 

O.V.

Petersen dimitteret.

 

 

Fogden bemærkede, at Afd. Lieutenant Sparres Broder Viceherredshøvding Advokat E. Sparre af Stockholm indfandt sig paa Birkekontoret Fredagen d. 25 ds. [må være en fejl, fredag er den 26.] og blev det da efter Forhandling med ham bestemt, at Begravelsen af Ligene skulde foregaa næste Dag, Lørdagen den 27’ ds. fra Lundby Kirke. Fogden havde vel samme Dag modtaget et Telegram fra Elvira Madigans Plejefader, Direktør Madigan i Hudikswall om at han var paa Rejsen hertil, men at Fogden efter Conference med Distriktslægen maatte anse det for betænkeligt at opsætte Begravelsen længere. Endvidere bemærkede han, at Afd. Elvira Madigans Bedstemoder Anna Marie Olson Dagen efter Begravelsen indfandt sig heri Byen og havde produceret en Fuldmagt fra hendes Datter (Afdødes Moder) Fru Eleonora Madigan om at ordne alt fornødent i Anledning af Datterdatterens Død og Udleveringen af den Afdødes Effekter.

   I Henh. til denne Fuldmagt ere bemeldte Effekter idag udleverede nævnte Anna Marie Olson. Fremdeles bemærkedes, at Advokat Sparre har paataget sig at betale samtlige Omkostn. ved Begravelsen og at tilsvare den Gjæld, som de Afd. have stiftet i Svendborg og paa Thorseng, hvorfor samtlige Lieutenant Sparre tilhørende Effekter ville blive afsendte til Advokat Sparre, Stockholm, der strax efter Begravelsen afrejste.

 

For Retten mødte Styrmand Johs. Andersens Kone Frida Andersen, der forklarer, at hun i Sommer har udlejet Værelser til Badegjæster. Mandagen den 15’ ds. om Efterm. Kl. 7 indfandt der sig i hendes Bolig en fremmed Herre og Dame og begjærede Logis for 2 Nætter. Herren forklarede, at han var Lieuten. Sparre, medens han ikke omtalte hvem Damen var. Cprt. viste dem to mindre Værelser, der ligge ved Siden af hinanden, som de kunde faa i den nævnte korte Tid, og hermed var de fornøjet. Hun har slet ikke beværtet dem med noget, hverken Spise eller Drikke, men dette have de faaet hos Cprt’s Svigermoder, hos hvem de for omtr. En Md. siden have opholdt dem en Dags Tid. Lieuten. Sparre var tilsyneladende i godt Humør og opførte sig som en høflig og dannet Mand. Damen var smuk og havde et tiltalende Væsen, men var ikke meget talende og lod i det hele taget ikke til at være i godt Humør. Den paafølgende Onsdag omtalte Cprt. for Sparre, at hun ventede 2 Damer, der skulde flytte ind i hendes Hus om Torsdagen, og da Sparre og Damen endnu ønskede at blive en Dag hos hende, blev det aftalt, at de skulde have et Gavlværelse om Torsdagen, men efter at de havde forladt hendes Bolig Torsdag Form. omtr. Kl. 10, saa hun dem ikke mere.

Cprt kan ikke meddele videre til Oplysning om, hvad de 2 fremmede Personer senere foretog sig.

                      O.V. med tilføjende, at inden de forlod hendes Hus havde de efterladt et lille Gulddameuhr, paa hvis Bagside der var indgraveret en Grevekrone. Cprt. gjorde sig den Tanke, at dette Uhr, som hun allerede om Onsdagen lagde Mærke til laa paa Toilletbordet, var efterladt med Villie inden at de endelig forlod Huset Torsdag Form. En lille Kjæde, der hørte til Uhret var skilt fra dette og istedetfor var der lagt en Sølvbrosche i Form af en Hestesko.

 

For Retten mødte Lods S. Andersens Enke, Johanne Andersen, der forkl. at hun om Sommeren logerer og bespiser Badegjæster. Mandagen den 15’ ds. henimod Aften indfandt der sig i hendes Bolig tvende Personer, en Herre og en Dame, som begjærede Logis hos hende. Hun gjenkjendte disse 2 Personer som nogle Dage efter Pinse havde opholdt sig en Nat i hendes Hus. Herren præsenterede sig som svensk Dragonofficer Lieuten. Sparre, hvorimod han ikke omtalte, hvem Damen var. Da Cprt. den nævnte Dag ikke havde Plads i sit Hus til dem, henviste hun dem til sin Svigerdatter, Styrmand Andersens Hustru, hos hvem de vistnok kunde faa Logis, at der ikke var noget ivejen for, at de kunne spise hos hende (Compt.) og dette blev derpaa arrangeret.

De opførte dem begge meget elskværdig i hendes Hus og gjorde ikke videre Fordringer hverken med Hensyn til Mad eller Drikke. Lieutenanten var livlig, medens Damen ikke var videre talende, men dog særdeles venlig og omgængelig. De indlod dem ikke i nogen Selskabelighed med de øvrige af hendes Badegjæster men nød i Reglen deres Maaltider for dem selv, og Damen ytrede ogsaa ved en enkelt Lejlighed, at det var Sproget, der forhindrede dem i at give dem af med andre.

 

Onsdag d. 17’ ds. ventede hun med Aftensmaden til sent paa Aftenen, som sædvanlig dækket i et Lysthus i Haven, hvor de satte Pris paa at spise. Kl. mellem 10 og 11, omtr. som de andre Badegjæster var ved at gaa i Seng, kom de og syntes at være meget varme og svedige; De vilde ikke nyde Spisevarer men forlangte kun et Glas Øl. Inden at de gik omtalte de, at de næste Form. vilde paa en længere Fodtur og ikke forlangte, at der skulde holdes Frokost til dem. De indfandt dem ogsaa næste Form. Kl. 9 paa hendes Bopæl og nød til Frokost blødkogte Æg og Kaffe; inden de gik fra hendes Hus, bad de om at faa lidt Mad med, fordi de som meldt vilde paa en længere Fodtur. Cprt. skar noget Smørrebrød og laante dem en lille Spaankurv, hvori Maden blev lagt, i Kurven fik de tillige 2 Bajre og Akvavit i en lille Flaske, hvilket Sparre havde bedt om.

Senere har Cprt. ikke set dem. Cprt. havde ingensomhelst Grund til at tænke, at de havde i Sinde at skille dem selv ved Livet. Hun har ikke set, at Liutenant Sparre førte en Revolver med sig, da han forlod hendes Hus, men han kan meget godt have haft en Revolver i sin Overfrakke uden at hun kunde bemærke det.

 

O.V.A.

 

For Retten fremst. Husf. Hans Markus Clausens Hustru, Karen Clausen, der forkl. at hun Mandagen d. 22 ds. om Efterm. Kl. 5 var inde paa et Sted af Nørskov, hvor der voxer en hel Del Brændenælder, og hvor Skovbestanden bestaar af nogle lave Træer, unge Bøge; hun var gaaet derhen forat skære Brændenælder, som hun i denne knappe Fodertid giver Køerne. Her saa hun imellem 2 Træer en opslaaet Paraply og hun kom saa til at tænke paa, at en Kone, som hun kjender, og som hører hjemme i Bjerreby Hospital, Dagen iforvejen havde omtalt for hende, at hun paa det samme Sted i Skoven, hvor hun plukkede Hindbær, ogsaa havde set en Paraply staa opslaaet og havde antaget at Paraplyen tilhørte en Person, som laa og sov der. Da denne Kone imidlertid er i høj Grad aandssvag havde hun ikke ænset hendes tale.

Da Cprt. nu ser den nævnte Paraply, besluttede hun at undersøge, hvorledes det forholdt sig med den. Hun nærmede sig Stedet, og da hun kommer i Nærheden af det paa et Par Al. ser hun at der ligger et Fruentimmer som er død. Hun saa, at der laa en Person ved Siden af, men hun blev saa betaget af Synet, at hun ikke gav sig Tid til at undersøge, om det var et Fruentimmer eller et Mandfolk.

Hun løb skyndsomt til en Gaard, der hedder Thaersminde hvor hendes Mand arbejder, og han fulgte med hende til Stedet. De saa nu begge, at det var en død Mand og en død Kvinde, der laa, og at det var, hvad hun vilde kalde, fine Folk. Cprt. gik nu til Sognef. og meldte hvad hun havde set.

Cpr. kan ikke meddele videre til Oplysning. Hun har ikke set Personer færdes i Skoven og paa Vejen, om hvem hun kunde antage, at de vare identiske med Ligene af de fundne Personer.

 

O.V.A.

 

Derefter fremst. forr. Comparentindes Datter, Maren Kirstine Clausen, 21 Aar gl., der forkl. at hun den paagjældende Mandag Efterm. fulgte med sin Moder ind i Nørskov, hvor Moderen vilde skære Brændenælder til Køerne. Hun forkl. ganske i Overensst. Med hendes Moder med Bemærkning at hun strax da hun saa Paraplyen, blev saa forskrækket, at hun ikke turde gaa med Moderen saa nær til Stedet, at hun kunde se, at der laa to døde Mennesker. Hun var bange for at det kunde være 2 levende Mennesker, der laa der, og at de kunde have ondt i Sinde.

 

O.V.A.

 

Endvidere fremst. Husf. Lars Christensen af Nørskov, der forklarer, at der Torsdag Efterm. mellem Kl. 5 og 6 under hans Fraværelse indfandt sig 2 Personer ved hans Hus, der ligger ved Udkanten af Nørskov, det var en Herre og en Dame, der begjærede Vand at drikke. De fik Vand af Cpr’s Hustru, som de drak paa Stedet og tillige fik de noget fyldt i en Flaske, som de førte med dem. Der blev ikke vexlet andre Ytringer mellem de nævnte Personer og hans Hustru end hvad der angik Begjæringen om Vand.

Cprt. kan ikke meddele videre til Oplysning.

 

O.V.A.

 

Endvidere mødte Arbmd. Rasmus Andersens Hustru Marie Andersen, der bor i det saakaldte Landmaalerhus beliggende ved Vejen fra Valdemar Slot til Lundby omtr. paa Grændsen mellem Pederskov og Nørskov. Lørdagen den 20 ds. om Efterm. Kl. hen ved 2¼. Comparentd. er aldeles vis paa, at det var Lørdagen d. 20’ og ikke den foregaaende Torsdag, kom 2 hende ubekjendte Personer en Herre og en Dame til hendes Hus og forlangte Vand at drikke. De satte sig ned uden for Huset i Nærheden af Indgangsdøren lige overfor hinanden paa det Rækværk, som adskiller Vejen fra Haverne.

Cprtd. spurgte dem om de vare Badegjæster, og dertil svarede Herren, at de vare Rejsende og andre Ord blev der ikke vexlet imellem dem.

Hun gav dem Vandet i et Krus, som de begge to drak af. Damen saa ud som om hun var bedrøvet, hun havde en lille Spaankurv i Haanden og Herren havde en Frakke paa Armen. Cprtd. saa, at de istedetfor at gaa videre ad Vejen til Lundby lidt efter at de vare komne forbi hendes Hus, gik til venstre ind i Skoven ad en Sti, der fører til det Sted hvor de senere fandtes liggende.

 

O.V.A.

 

Dernæst fremstod Arbmd. H. Chr. Rasmussens Hustru Stine Rasmussen, der bor i samme Hus som forr. Cprtd. Hun forkl. at den paagj. Lørdag om Form. medens forri. Cprtd. var gaaet til Mejeriet i Lundby forat hente Mælk, saa hun en Herre og en Dame komme gaaende forbi Huset og begive dem ad Vejen til Lundby.

Samme Dags Efterm. omtr. Kl. 4 saa hun de samme Personer komme gaaende og nærme sig Huset, og hun saa, at forr. Cprtd. gav dem Vand at drikke af et Krus. Det forekom hende, at Damen saa noget nedslaaet ud. Cprtd. lagde Mærke til, at Personerne efter at de havde faaet Vand at drikke, gik til venstre ind i Skoven ad en Sti, der fører til det Sted i Skoven, hvor de senere fandtes liggende. Cprtd. er ligeledes sikker paa, at dette passerede om Lørdagen d. 20’ ds.

Hverken om Formiddagen, da Cprtd. saa de nævnte Personer gaa forbi eller om Eftermiddagen da de opholdt sig ved Huset, for at drikke Vand, medførte de Paraply eller Parasol, og det maa derfor antages, at de havde ladet disse Ting bero i Skoven.

 

O.V.A.

Forhøret udsat

Retten hævet                                                                    Vidner

V. Jansen                                                        Al. Andersen     Egense

 

 

Aar 1889 den 6 Aug. Form. Kl. 11½ blev samme Ret sat sammesteds og administreret som foranført i nedentegnede Vidners Overværelse, hvor da continuerede foranst. Forhør.

For Retten mødte Barber Lundmanns Hustru Petrine Lundmann, der forkl. at da Madigans Selskab for 2 Aar siden var heri Byen for at give Forestillinger boede en Del af Selskabet hos Cprt. deriblandt Elvira, hendes Moder og Bedstemoder. Dette var Grunden til at Elviras Bedstemoder, da hun forleden Dag var heri Byen i Anledn. af Elviras Dødsfald, tog ind hos Cprtd. og under sit Ophold heri Byen boede hos hende.

Cprtd. fulgte med hende til Thorsing forat se Elviras Grav og hun fulgte med hende paa

Raadstuen, da den gamle Kone fik Elviras Effekter udleverede.

Efterat Effekterne vare udleverede blev der i Cprtd. Hjem foretaget en nøjere Undersøgelse af de forskjellige Klædningsstykker og derved forefandtes 2de Laanesedler, hvorefter der i Sundswall i Sverrig var pantsat en del Guld-Gjenstande og Prætiosa for et Beløb af ca. 348 Kr.

Under den Samtale, som Cprtd. havde med Elviras Bedstemoder omtalte denne, at Elvira medens hun endnu var ved Selskabet, havde udspurgt Moderen om den letteste Maade, at ende sit Liv paa, enten at drukne sig eller at skyde sig.

Denne Yttring af Elvira blev imidlertid ikke videre ænset, da hendes Moder ikke dengang kunde tænke sig, at Elvira for Alvor beskjæftigede sig med saadanne Tanker om at tage sig selv af Dage.

 

O.V.A.

 

Forhøret sluttet til Beskrivelse

Fogedretten hævet                                                         Vidner

V. Jansen                                                      Al. Andersen     Egense

Gå til toppen