Taasinge Birkedommers Arkiv.

Skifteprotokol 1889-1898. Fol. 4B til 7A.

 

1889 d. 23 Juli anmeldtes, at der i Nørskov er funden Ligene af tvende ubekjendte Personer, som

ifølge de fremkomne Oplysninger skjønnes at være:

Premierleutenant Sixten Sparre ved Skaanske Dragonregiment og forhenv. Kunstnerinde Elvira

Magidan (Kunstnernavn) virkelige Navn f. T. ubekjendt.       V. Jantzen

Elvira Madigans rette Navn er Hedevig Antoinette Isabella Eleonore Jensen, født i Flensborg d 4

Decbr 1867.

 

Aar 1889 den 24 Juli blev Skifteretten sat paa Raadhuset i Svendborg og administreret af den konst. Skifteforv. i Overværelse af nedenanførte Vidner, hvor da i Anledning af den Skifteprotokollen igaar skete tilførsel an, at 2de ubekjendte Personer ere fundne døde i Nørskov, blev foretaget en Registreringsforretning over de Gjenstande, som forefandtes i disse Personers Besiddelse.

 

Skifteforv. bemærkede, at ifølge de foreliggende Oplysninger ere de Afdøde: Premierlieutenant ved det Skaanske Dragonregiment Sixten Sparre og en fhv. Kunstnerinde, der gik under navnet Elvira Madigan, som førstnævnte udgav for sin Hustru.

Paa deres Person og paa det Sted, hvor Ligene fandtes i Skoven forefandtes følgende Effekter:

De Klædningsstykker, som Ligene vare iførte bestaaende af

1) Havelock

2) En Paraply og en itubrudt Parasol

3) et Sølvlommeuhr                     

4) 3 Guldmedaillons                      

5) 2 Guldfingerringe

6) 3 Uhrkjæder, som ikke antages at være af Guld

7) en Lorgnet

8) en Pennekniv     

9) en Portemonæ, hvis Indhold bestod af 7 Øre og nogle Sedler, formentlig værdiløse                

10) en sexløbet Revolver

Andre eller flere Gjenstande forefandtes ikke.

 

Politibetjent Egense bemærkede, at efter den Oplysning han er kommen i Besiddelse af, have de Afdøde beroende i deres sidste Logis i Troense et Dameuhr med Kasse af Guld og en Sølvbrosche, som han nærmere vil faa udleveret. De Afdødes øvrige Effekter antages at være beroende i deres Logis paa ”Hotel Svendborg” og vil blive registreret af Skifteretten sammesteds.

 

Skifteretten hævet                                                         Vidner

V. Jansen                                                   Chr. Hansen   A.L. Andersen 

 

 

Samme Dags Efterm. Kl. 4 blev Skifteretten sat sammesteds og administreret som foranført i Overværelse af nedenanførte Vidner, hvor da blev continueret foranstaaende Registreringsforretning

 

Til Protokollen blev freml. en Udskrift af den i dag i ”Hotel Svendborg” foretagne Registreringsforretning.

De i de 2 aflaasede og forseglede Kufferter samt den ligeledes aflaasede og forseglede Vadsæk, der vare tilstede paa Raadhuset, værende Klædningsstykker m.v. bleve registrerede saaledes:

 

I Som formentlig tilhørende Lieutenant Sparre:                                                           

en sort Kamgarns Selskabsfrakke                      20 Kr.                     

et par Benklæder                                                       6 Kr. - Øre

en ældre do. Vest                                                      1 -                     

et Par tærnede do                                                      8 -

en gammel Jakke                                                      2 -               

2 Par Underbenklæder                                             4 -

en Undertrøje                                                              2 -              

  2 Natskjorter                                                              4 -

9 Par Manchetter                                                        2 -             

  9 Flipper                                                                     1 -

7 Par Sokker                                                               2 -               

1 Hue                                                                           1 -

1 Par Fjederstøvler                                                    4 -               

1 Par Tøfler                                                                  1 -

16 Lommetørklæder                                                 2 -               

2 Klædebørster                                                          2 -

1 Rejseetui med Barberrekvisitter                         1 -               

 Slips                                                                                     50-

1 Rejsetæppe                                                            1 -               

1 Revolverhylster                                                       2 -

1 Rejsekuffert                                                            8 -               

1 gl. Vadsæk                                                              2 -            

1 Skrivemappe og 1 Signet                                     5 -                                                              

                                                                          ----------------------

                                                                             I alt 81 Kr. 50 Øre      

 

II Formentlig tilhørende Frk. Elvira Madigan                                                           

1 Silkekjole                                                       30 Kr.             

1 Silkekjole                                                       30 Kr.     – Øre

1 sort Skjørt                                                      15 -               

1 Fløjels Liv                                                         5 -

1 Pude                                                                 3 -               

 1 St. Shirting                                                    50 –

1 Luftpude                                                                        50 Øre          

6 Par Damebenklæder                                    8 -

2 hvide Underskørter                                       4 -               

2 hvide Dametrøjer                                          6 -

3 Bind                                                                  1 -               

3 Haandklæder                                                 1 -

4 Chemiser                                                        8 -               

2 uldne Trøjer                                                    4 -

11 Lommetørklæder                                        2 -                     

10 Par Strømper                                               4 -

6   do (Halvsilke)                                               4 -               

6 Damekraver                                                    1 -

1 Par Støvler                                                      3-               

1 Par Tøfler                                                        2 -

3 Vifter                                                              10 -              

1 hæklet Tæppe                                               4 -

1 Overkjole                                                       10 -               

1 Regnslag                                                        5 -

1 tærnet Kjole                                                 20 -               

1 stribet Kjolenederdel                                 15 -

1 Kjolenederdel                                             20 -               

1 brun Kjole                                                   25 -

1 sort Trøje                                                       2-               

1 blaatærnet Tørklæde                                  2 -

1 Tørklæde                                                       4 -               

1 Rejsetaske                                                   4 -

1 Svamp                                                           1 -               

1 Kors                                                             10 -

1 Guldnaal                                                       5 -               

1 Syæske med forskjelligt                            3 -

1 Sax                                                                 1 -               

1 Guldnaal                                                       3 -

3 Bøger                                                            3 -               

1 Vækkeuhr                                                    3 -

1 Kikkert                                                        10 -                     

en Paraply                                                       5 -

1 Parasol                                                        2 -                                                                                                                     

                                                             --------------                                      

                                                           i alt   299 Kr. 50 Øre

                                                           

Andre Gjenstande forefandtes ikke.

Forretningen sluttet – Skifteretten hævet                                                         Vidner

V. Jantzen                                                                                       Eckmann.   Egense.         

 

Aar 1889 den 27 Juli blev Skifteretten sat paa Svendborg Raadhus og administr. af den konst. Skifteforv. i Overværelse af 6 undertegnede Vidner, hvor da mødte Viceherredshøvding E. Sparre, Advokat i Stockholm, der opgav, at han er Broder til afd. Lieutenant Sixten Sparre og af Arvingerne ere bemyndigede til at afgjøre alt, hvad der vedkommer Afdødes Bo. Han er saaledes rede til at betale den Gjæld, som Afdøde har stiftet i Svendborg og paa Thorseng deriblandt ogsaa Omkostn. ved Begravelsen saavel af Lieutenant Sparres som af Elvira Madigans Lig.

Han begjærede sig derfor udleveret samtlige de hans afd. Broder tilhørende foran registrerede Effekter, medens han ikke har noget at erindre imod, at de Effekter, der ere registrerede som Elvira Madigan tilhørende, udleveres hendes Slægt uden at disse deltage i Udredelsen af nogen Del af Omkostn.

Som følge heraf vil bemeldte afd. Lieutenant Sparres efterladte Effekter være at udlevere til Advokat Sparre af Stockholm.

 

Skifteretten hævet                                                         Vidner

V. Jansen                                                   Chr. Hansen     M. Andersen

 

Aar 1889 den 29 Juli blev Skifteretten sat samme steds og administreret som foranført i Overværelse af nedenanførte Vidner, hvor da Skifteforv. freml. en i Elvira Madigans Besiddelse forefunden Konfirmations Attest, hvorefter hendes rette Navn er Hedevig Antoinette Isabella Eleonore Jensen og er født i Flensborg den 4/12 1867. Afdødes Bedstemoder Anna Marie Olson af Hudikswall var mødt og freml. en Fuldmagt fra hendes Datter (Afdødes Moder) Fru Eleonora Madigan, hvorefter hun er bemyndiget til at begjære udleveret samtlige Afdødes efterladte Effekter.

 

Da Skifteforv. Intet herimod vidste at erindre blev de under 24 ds. som Elvira Madigan tilhørende registrerede Effekter overleverede Anna Marie Olson, hvorhos det blev tilkjendegivet hende, at Advokat Sparre af Stockholm betaler samtlige Omkostninger.

 

Skifteretten hævet.                                                        Vidner

V. Jantzen                                                  Chr. Hansen   M. Andersen

Gå til toppen