Initiativtageren til plejehjemmet var diakon Svend Aage Rask, som i december 1961 havde købt den tidligere kommuneskole i Ellerup af Gudbjerg Kommune. Inden købet af den tidligere skole havde han sammen med hustruen Bodil ledet plejehjemmet i Rask Mølle. Bygningerne her trængte til istandsættelse for at leve op til myndighedernes krav, men ejeren af plejehjemmet var ikke indstillet på at imødekomme kravene.
Den tilsynsførende overlæge Clausager foreslog ægteparret at købe en ejendom på Fyn, idet man på centralinstitutionen i Brejning havde en del klienter, der var hjemmehørende på Fyn og havde deres pårørende boende der.

elleruphus1Søndag den 1. april 1962 kunne Elleruphus – som dengang hed Ellerup Plejehjem – modtage de første beboere, og få dage senere modtog de 19 beboere fra Jylland. Beboerne - eller patienterne, som de hed dengang - var fysisk og psykisk fortrinsvis ældre udviklingshæmmede.

Ellerup Plejehjem hørte under Statens Åndssvageforsorg, som var organiseret i forsorgscentre med hver sin centralinstitution. På Fyn var centralinstitutionen placeret i Nyborg.

I løbet af året steg tallet til 37, og i foråret 1963 blev de kontaktet af Gudbjerg Kommune, som spurgte, om de var interesseret i at indrette en anden af kommunens nedlagte skoler, Lakkendrup Skole, til plejehjem. De så nu en mulighed for at lave en opdeling i yngre og ældre beboere, og i januar 1964 kunne de efter en ombygning indvie den nye institution. Lakkendrup Plejehjem blev normeret til 20 beboere plus en aflastningsplads.

Stigningen i antallet af beboere medførte tilsvarende behov for mere plejepersonale, og i sommeren 1965 blev den nye personalebygning i Ellerup taget i brug.

elleruphus2Det næste skridt i udviklingen var en nedsættelse af normeringen i Lakkendrup fra 21 til 8 beboere i juni 1969. Hver beboer fik eget værelse – 4 i stueetagen og 4 på 1. sal – plus køkken og kombineret spise- og opholdsstue.
Beboerne havde hver især daglige praktiske opgaver i huset og i den store have, men selv om den lille institution på mange måder var et godt ”bofællesskab”, havde den ikke Forsorgscenter Fyns velsignelse. Det fungerede dog indtil slutningen af 1974, hvor ejendommen blev solgt og beboerne flyttet til Ellerup.

Den 1. januar 1980 blev Særforsorgen, og dermed også Åndssvageforsorgen, lagt ind under amtskommunerne, hvilket skulle vise sig at være til stor fordel for plejehjemmet i Ellerup. Der blev indgået overenskomst med Fyns Amt, og institutionen fik i de følgende år opbakning til indretning af 2 afdelinger med hver 2 bo-enheder. På den måde kunne boerne tilbydes en mere selvstændig tilværelse, hvor de fik mulighed for at deltage i de almindelige dagligdags gøremål såsom madlavning, rengøring og tøjvask – samtidig med at personalet integreredes dybere i beboernes hverdag.

elleruphus3Som en naturlig følge af disse strukturændringer ændrede institutionen i 1986 navn fra Ellerup Plejehjem til Elleruphus.

I 1992 blev Elleruphus købt af Fyns Amt, og den 1. januar 1993 blev Rose Olsen ansat som ny forstander. På det tidspunkt var Elleruphus bolig for 23 udviklingshæmmede ældre i alderen 40-85 år.
Det var på Rose Olsens modige initiativ, at der i de følgende år blev indført nye rammer og indhold til gavn for både beboere og ansatte. For den udefra kommende var det i første omgang farverne og dekorationerne i rummene og på gangene, der faldt i øjnene. Opgaven med udsmykning var lagt i hænderne på maler og udsmykker Leo Johansen, Rudkøbing, som havde valgt lyse pastelagtige nuancer i overraskende skæve og usymmetriske dekorationer.
elleruphus4På det organisatoriske plan gik Elleruphus fra at være afdelingsopdelt til at være ”et stort bofællesskab”, inddelt i mindre grupper ud fra alder, sociale og funktionsmæssige hensyn.
I januar 1996 indviedes en tilbygning med 4 pladser.

I 2001 traf Fyns Amt beslutning om, at Elleruphus skulle ophøre som institution for udviklingshæmmede, og at der i stedet skulle bygges en helt ny institution i Skårup. Man vurderede, at man på den måde ville opnå en væsentlig bedre kvalitet, end hvis man renoverede Elleruphus som tidligere planlagt.

Den 1. august 2002 flyttede beboerne til den nye institution, ”Vestereng”, i Skårup, og dermed sluttede en 40 år lang epoke i Ellerup.
Fyns Amts overvejede i nogen tid, om der kunne findes anden anvendelse af de tomme bygninger, men i 2005 besluttedes det at sætte den gamle skole til salg.

I juni blev Ellerup solgt til den tværkirkelige organisation Tean Challenge, som ønskede at indrette stedet til et rehabiliteringscenter for misbrugere.

Kilder:
Svend Aage Rask: Elleruphus 1962-1987 – jubilæumsskrift
Rose Olsen, 1995: Farvesætning som udviklingsmetode. Fra ”gammelmands-institution” til bo-kollektiv med individuelle grupper.
Avisartikler fra Fyns Amts Avis 1960-2006

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2020

Gå til toppen