Fra det private sygehjem Strandlyst til den selvejende institution Strandlyst Boliger.

Strandlyst 1På Strandstien i Lundeborg lå der i 1950’erne nogle bygninger, hvorfra der blev drevet pensionatet Strandlyst. Ejeren var frk. Kirstine Skovgaard Larsen, og som medhjælp havde hun nogle tjenestepiger, der boede i et mindre hus kaldet Maren Helvegs hus.

I 1958 solgte hun ejendommene til diakon Svend Aage Gundersen, der ville drive privat sygehjem fra bygningerne. Ejendommen skulle ombygges, og der skulle ske tilbygning. Allerede i 1961 blev den store bygning langs Strandstien opført, og i 1963 blev Maren Helvegs hus revet ned for at give plads til yderligere tilbygning. Der blev lavet opfyldning og bygget diger ud mod vandet, så der kunne blive plads til bilparkering. Der blev også lavet en mole, hvor der kunne ligge en motorbåd.

Den 20.3.1963 blev der godkendt en overenskomst mellem Oure-Vejstrup Sogneråd og Det private Sygehjem v/ Sv. Aa. Gundersen om pleje af invalide- og folkepensionister. Overenskomsten betød, at nu kunne kommunerne betale for opholdet på syge- og plejehjemmet mod tidligere, hvor pensionisterne selv skulle betale.

Prisen blev fastsat til 22 kr. pr. dag for alm. pleje og 25 kr. for pleje af mere syge patienter. Allerede i 1966 var prisen steget til henholdsvis 30 og 32 kr. Patienterne fik inddraget deres invalide- eller folkepension, men fik i stedet udbetalt lommepenge, der beløb sig til 6 kr. pr. måned.

Strandlyst 2I 1965, da plejehjemmet Strandlyst var i fuld drift, var der i alt 70 beboere fordelt på 32 enkeltværelser og 19 dobbeltværelser. Der var fælles bad og toilet på gangene.

Til at passe de 70 personer var der i alt et personale på 23 personer.

Foruden Strandlyst havde Sv. Aa. Gundersen nu erhvervet både Lohals Plejehjem og Hesselager Plejehjem. For at besøge Lohals Plejehjem anskaffede Gundersen en båd, der tillige blev brugt til at sejle lystture for plejehjemmenes beboere.

Foran Strandlyst ud mod Kystvej lå der en slagterforretning og fødevarebutik –”Brinken”, som Gundersen købte og indrettede som anneks til plejehjemmet. I en periode blev ejendommen også udlejet som almindelige lejligheder.

Strandlyst 3Med virkning fra 1.1.1986 blev det private plejehjem omdannet til en selvejende institution under Gudme Kommune, men fortsat med Sv. Aa. Gundersen som ejer indtil hans død i 1993. Huslejen for alle bygningerne blev fastsat til kr. 590.000 årligt.

Efter Gundersens død blev Strandlyst solgt pr. 1.12.1993 til Johan Bille Wiggers, der i 2000 rev Brinken ned og lavede yderligere tilbygning. I 2004/2005 blev hele plejehjemmet ombygget fra daværende 43 plejehjemsværelser til 37 moderne plejeboliger med eget badeværelse m.v. Plejehjemmet Strandlyst skiftede nu navn til Strandlyst Boliger.

I 1986 blev en del lokaler udlejet til den selvejende institution ”Rekreations- og efterbehandlingscenter for mennesker med kræft”. I 1991 blev Kræftcentret godkendt som rekonvalescenthjem for patienter fra Odense Sygehus. I 1996 blev Kræftcentret nedlagt. Socialudvalgsformand Johannes Hansen fungerede som formand for bestyrelsen for den selvejende institution Plejehjemmet Strandlyst i overgangsåret 1985 indtil den endelige overtagelse pr. 1.1.1986, hvor Lars Thorbensen blev formand.

Strandlyst 4Den 1.1.1990 overtog Bent Elgaard Pedersen formandsposten, indtil han pr. 1.1.1994 blev afløst af Svend Rosager. Her i 2012 er formanden for Strandlyst Boliger Herdis Jensen. Hun har været formand siden 2002.

Ved overgangen til selvejende institution blev Lisbeth Busk Nielsen ansat som leder. Pr. 1.11.1996 blev hun afløst af Annette Durbahn. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Gudme Kommunes socialchef Uffe Nielsen ansat som leder af Strandlyst.

Disse oplysninger har jeg fra min tid dels som kommunesekretær 1967-1970 i Oure-Vejstrup Kommune og som økonomichef i Gudme Kommune 1970-2006. Endvidere er der hentet oplysninger fra Helge Veber Knudsens omtale i bogen ”Gudme Kommune frem til år 2000”, samt fra den selvejende institutions forhandlingsprotokol.

Finn Sandgaard
Oure, 2012

Gå til toppen