Forhistorien
Gudmehallerne 4Mange år forud for bygningen af den første idrætshal, har der været etableret en ”halfond” under 2. Hovedkreds, Svendborg Amt. Der blev ved forskellige arrangementer samlet beløb ind til områdets første idrætshal, men det egentlige arbejde med udarbejdelse af projekt m.v. blev først en realitet i 1966.
Den 29. juni 1966 blev der afholdt det første repræsentantskabsmøde med deltagelse af de idrætsforeninger, der hørte under 2. Hovedkreds.
Repræsentantskabet valgte det første forretningsudvalg. Det blev: Svend Greve, Gudbjerg (formand), Tage Hein, Oure, Aage Hansen, Brændeskov, Holger Iversen, Hesselager og Finn Sandgaard, Skårup (sekretær).

Institutionens navn blev: Den Selvejende Institution 2. Hovedkreds´s Idrætshal.
Den selvejende institution ledes fremover af et repræsentantskab på 3 personer fra hver af de idrætsforeninger under 2. Hovedkreds, der benytter hallen. Repræsentantskabet vælger et forretningsudvalg på 5 personer.
Der blev rettet henvendelse til sognerådene i 2. Hovedkreds´s område om økonomisk støtte til en idrætshal. Kommunerne Gudbjerg, Gudme-Brudager, Hesselager, Oure-Vejstrup og Skårup gav tilsagn om garanti samt tilsagn om at stille en grund vederlagsfrit til rådighed. I november 1966 blev det besluttet, at hallen skulle placeres i Oure, og navnet på hallen blev Sydøstfynshallen.

Gudmehallerne 13I 1967 blev der udarbejdet det første projekt med en samlet anlægssum på i alt kr. 819.000. Fra 2. Hovedkreds´s halfond blev der overdraget i alt ca. kr. 53.000 til hallens startkapital.
Skovejerne Fog, Damkiær og Greve gav i 1968 hver ca. 15 m3 træ til Sydøstfynshallen. Træet blev ved frivillig arbejdskraft afkvistet og slæbt ud af skovene. Efter opskæring blev træet opstablet på grunden i Oure.

I 1968 gav Skårup Sogneråd meddelelse om, at Skårup Kommune ikke ville kautionere for Sydøstfynshallens lån. Da de 5 kommuner havde betinget sig, at alle var med i garantien, faldt projektet pludseligt til jorden.

I årene op til kommunesammenlægningen i 1970 blev der fortsat arbejdet med projektet, men gang på gang var der problemer med garantier m.v.
Efter dannelsen af Gudme Kommune i 1970 blev der igen søgt om tilskud og garanti til opførelse af hallen i Oure. Gudme Kommune gav tilsagn om tilskud, men nu på betingelse af, at hallen blev flyttet til den nuværende placering på Stærkærvej i Gudme.
Herefter blev hallen udbudt i licitation med byggestart den 1. april 1972 og afslutning den 1. september 1972. 

Sydøstfynshallen
Den første hal bestod af en træningshal med 4 omklædningsrum samt cafeteria og køkken. Byggeriet blev overdraget J. Folmer Hansen I/S, Svendborg, for et samlet entreprenørtilbud på kr. 933.000. Da byggeriet stod færdigt blev den samlede anlægssum inkl. inventar, P-plads, omkostninger og prioritering m.v. på i alt 1,7 mio. kr. Gudme Kommune gav et engangstilskud på kr. 600.000.

Gudmehallerne 2Den 2. oktober 1972 var en historisk dag, hvor Sydsøtfynshallen blev taget i brug. Indvielsesfest blev afholdt den 18. november1972.

Det viste sig meget hurtigt, at hallens rammer var meget snævre, så allerede i 1974 blev hallen udvidet med indgangsparti, garderobe, toiletter og et mødelokale. Der arbejdes fortsat med planer om udvidelse, og i 1976 gør Gudme Kommune det muligt at foretage ændringer i den bestående hal samt bygning af den lille hal. Et samlet projekt til ca. 1.4 mio. kr., hvortil Gudme Kommune gav et engangstilskud på 1 mio. kr.

I 1987 blev der igen bygget til. Den store hal blev forlænget ud mod Stærkærvej med tilskuerpladser.

I 1988 blev der bygget kontor- og mødelokaler. De 2 projekter kostede tilsammen ca. 4,4 mio. kr., der blev finansieret ved kreditforeningslån samt ved et årligt driftstilskud fra Gudme Kommune på kr. 290.000 i 10 år. 

Ny Hal 1
Gudmehallerne 10På grund af GOG´s store succes på håndboldfronten rettes der i 1992 igen henvendelse til forretningsudvalget om mere træningsplads. Der bliver udarbejdet et projekt til en ny træningshal til 3,4 mio. kr., men i februar 1993 retter GOG og GOG-Erhverv igen henvendelse til hallen om ændring af projektet til en opvisningshal med 1.800 tilskuerpladser.
GOG giver tilsagn om, at merprisen på 2 mio. kr. vil blive dækket ind ved salg af garantibeviser. Der blev nu afholdt ny licitation til en samlet pris på 5,5 mio. kr., og arbejdet blev overdraget til murermester Poul Pytlich som hovedentreprenør for GOG-Erhverv.
Projektet blev væsentligt dyrere end oprindeligt antaget, idet flytning til den nuværende placering blev nødvendig p.g.a. arkæologiske fund på den oprindelige placering. Anlægsudgifterne blev herefter på ca. 8 mio. kr., men p.g.a. fundet af ”Kongehallen” gik både staten, amtet og kommunen med ind i finansieringen af hallen og betalte tilsammen ca. 1,6 mio. kr. i tilskud.

På repræsentantskabsmødet i august måned 1993 blev det besluttet at give Sydøstfynshallen navneforandring til: 

Gudmehallerne
Den 3. oktober 1993 blev der spillet Europa-Cup kamp i den nye hal. I byggeprojektet indgik en ny mellembygning, der først blev færdig den 7. januar 1994. Der blev afholdt reception og indvielse den 8. januar 1994.

I januar måned 2001 fremkom Gudme Erhvervsråd med tanker om udbygning af Gudmehallerne med et erhvervsudviklings- og kulturcenter i samarbejde med GOG og Gudme Kommune. Planerne blev forelagt Gudme Kommunalbestyrelse, der syntes så godt om tanken om fælles erhvervs- og kulturcenter ved Gudmehallerne, at der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen, 2 fra erhvervsrådet, 2 fra Gudmehallerne og 2 fra GOG/GOG-Erhverv samt erhvervschefen.
Der blev afholdt møder i løbet af sommeren 2001, som resulterede i, at arkitektfirmaet Clausen & Weber blev bedt om at udarbejde et skitseprojekt med erhvervslokaler på 1. sal af nuværende mødelokaler samt en biblioteksbygning.

Den 24.1.2002 forelå skitseforslaget, der indeholdt ca. 1.200 m² på 1. sal samt en nybygning med kælder og 1. sal på ca. 500 m². Den samlede pris blev anslået til ca. 24 mio. kr. + moms + installationer og inventar.
Da udvalget mente, at der var for lidt areal, og ingen kunne påvise nogen form for så stor en finansiering, blev hele projektet droppet.

I stedet blev der nedsat en mindre arbejdsgruppe, som skulle undersøge, om projektet kunne etapeopdeles, og om der kunne findes finansiering. Gruppen bestod af borgmester Lars Erik Hornemann, kulturchef Mogens Pedersen, GOG’s direktør Arne Buch og undertegnede, Gudmehallernes forretningsfører Finn Sandgaard.

Det blev hurtigt klart, at det ville blive vanskeligt at finde investorer, ligesom den samlede merudgift ikke ville kunne indregnes i de daværende udlejningspriser. Derfor opstod tanken, om der under GOG A/S kunne findes investorer, såfremt et nyt ejerskab under GOG erhvervede hele Gudmehallerne og derefter lavede tilbygningen.

Gudmehallernes repræsentantskab gav på et ekstraordinært møde den 21.11.2002 grønt lys til at arbejde videre med planerne om salg af Den Selvejende Institution Gudmehallerne til Gudmehallerne A/S. 

Det er samme person, der i alle årene har været formand for både repræsentantskab og forretningsudvalg.

Gudmehallerne 3Følgende har været formænd:                  Følgende har været halinspektører:

Svend Greve 1966 – 1974                         Emmy og Aage Hansen 1972 - 1984
Johannes Clausen 1974 – 1977             Agnethe og Jørgen Rosenfeldt 1984 - 1988
Ejvind Freltofte 1977 – 1981                     Hanne og Ib Spangsgaard 1988 - 2003
Svend Aage Vistisen 1981-1988
Eskild Kristiansen 1988 – 2003               Forretningsfører Finn Sandgaard 1972 - 2003

Fonden Gudmehallerne
I forbindelse med salget blev den selvejende institution omdannet til ”Fonden Gudmehallerne”. Fonden sikrede sig at blive repræsenteret i den nye aktieselskabsbestyrelse med 1 medlem. Som medlem valgtes Finn Sandgaard.
Af andre betingelser i det tinglyste skøde kan nævnes:
Gudmehallerne A/S skal medvirke til, at foreningerne bag den selvejende institution Gudmehallerne sikres fortsat brugsret til hallerne, og priserne skal holdes på et acceptabelt niveau, ligesom lejetimerne fordeles rimeligt mellem foreningerne.
Foreningerne i Gudme Kommune sikres ret til fortsat benyttelse af Gudmehallerne ved evt. salg til 3. mand, d.v.s. hallerne kan ikke sælges til anden benyttelse og Fonden Gudmehallerne har en tinglyst forkøbsret ved evt. salg.
Fonden Gudmehallerne består af en bestyrelse på 2 medlemmer fra hver af de 6 idrætsforeninger, der var med i den selvejende institution samt 1 medlem, udpeget af Svendborg Kommune.
Den samlede salgssum blev aftalt til 12 mio. kr., hvoraf Fonden Gudmehallerne tegner aktier i Gudmehallerne A/S på 3,5 mio. kr. og udlåner kr. 600.000 til den nye ejer. 

Gudmehallerne A/S
Fra den 1. marts 2003 har ejeren af Gudmehallerne været Gudmehallerne A/S, der var et datterselskab af GOG A/S.
Det første år forløb stort set, som hallens drift tidligere gjorde, dog med den ændring, at cafeteriet nu ikke længere er udlejet, men drives af lønnet personale under Gudmehallerne A/S. Som halinspektør ansættes Søren Kildelund.
Der blev det første år arbejdet videre med udbygningsplanerne. I 2004 var der udarbejdet nye skitser, der kunne etapeopdeles og GOG A/S's bestyrelse sagde god for, at der måtte arbejdes videre inden for en ramme på ca. 25 mio. kr.

I begyndelsen af 2005 blev der pludseligt orienteret om, at GOG-TGI Svendborg var i gang med planer omkring en arena i Svendborg, og interessen for udbygning af Gudmehallerne var pludseligt meget ringe.
På grund af GOG´s dårlige økonomi, blev Gudmehallernes opsamlede overskud på i alt 2,1 mio. kr. i 2008 overført til GOG A/S i stedet for, som oprindelig antaget, at blive brugt til forbedringer af Gudmehallerne. Overførslen fra hallen til moderselskabet var imidlertid ikke nok, og GOG blev erklæret konkurs den 26.1.2010.

Gudmehallerne A/S fik af kurator lov til midlertidigt at køre videre, til en afgørelse om evt. tvangsauktion blev klarlagt. Ved en evt. tvangsauktion ville Fonden Gudmehallerne miste både aktiekapitalen samt indflydelsen på hallens drift. Resultatet blev, at der ved forhandling skete reduktion i pengeinstitutternes tinglyste tilgodehavende i Gudmehallerne mod oprettelse af sponsorkontrakter i det nystartede GOG 2010. GOG 2010 købte A-aktierne med pålydende 1 mio. kr. og Fonden Gudmehallerne beholdt B-aktierne på kr. 3,5 mio. kr. Sammensætningen af bestyrelsen blev nu ændret, således at GOG 2010 udpeger 3 medlemmer og Fonden Gudmehallerne 2 medlemmer.

Efter nydannelsen er den daglige leder af Gudmehallerne A/S GOG´s direktør Kasper Jørgensen, og administrerende direktør er Steffen Larsen. Til bestyrelsen er valgt fra GOG 2010 Finn Hundstrup, formand, Bjørn Michael Andersen og John Lauritsen. Fra Fonden Gudmehallerne er valgt Jeanette Stengaard og Finn Sandgaard.

Gudmehallerne 12I Gudmehallernes 40 års jubilæumsår er der igen store planer om udvidelse og modernisering af hallerne. De gamle omklædningsrum fra 1972 ønskes renoveret, og der ønskes et splinternyt fitnesscenter og et mere brugervenligt indgangsparti m.v. i hallens vestlige ende.
Mod øst er planen et GOG-miljø bl.a. med 4 skybokse til sponsorer samt omklædningsrum og direkte adgang fra et nyt indgangsparti til Hal 1. Hal 1 og Hal 3 forbindes med en 2 etagers bygning, således at der bliver udsigt fra 1. sal til Hal 1. Cafeteria og køkken ønskes også renoveret.

Da finansieringen endnu ikke er på plads her i sommeren 2012, forestår der en hel del forhandlinger, inden byggeriet kan sættes i gang, formentlig først i løbet af 2013.
 

Finn Sandgaard
Oure, 2012

 

 

 

 

 

Gå til toppen