1909

Flere brønde til husene i det indre Skårup har besvær med at skaffe rigeligt og godt vand til eget forbrug. Derfor bliver en lille flok husejere enige om at søge muligheder for fælles vandforsyning.

En højdebeholder i Nørremarken bygges, det første vand kan leveres til de få omkringboende der var med fra starten.

 1. juli bliver datoen for vandværkets officielle start.

1914

En to-hestes motor med lavhastighed købes og tages i drift.
Der kommer nu fart på med nye tilslutninger, antallet er lidt usikkert, men er omkring 40 indskud for optagelse er  -  22,00 kr. + portioner efter husstandens størrelse - a`1,40 kr.
Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger holdes på ”Gæstgivergården ”.

1920

Der er nu 83 andelshavere tilsluttet.

1921

Mejeriet ”Rosenkilde” kan købe overskydende vand efter de alm. forbrugere har fået eget forbrug dækket, er der ikke mere, må mejeriet klare sig med vand fra den bæk, som løber i nærheden.

1922

Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift.

1925

Møder holdes nu på ”Skårup Kro” - efter navneændring fra ”Gæstgivergård ”.
Der lånes 14.000,00 kr. til ny boring ved ”Bydammen” på Stenpladsen i Nørremarken, men efter at være nået ned i 225 fods dybde, må det opgives at finde en ny kildeplads.

1934

25 års jubilæum fejres på Kroen.

1939

Vandtårnet på Kærvej bygges, med indvielse den 21. september. Tårnet er 22 meter højt og med en rentvandsbeholder på 40 m3.

1945

Der er nu 142 andelshavere.

1947

Ny boring med godt resultat ved Gl. Værk på Kærvej - ydelse 26 m3 i timen, vandstand i ro, 16 meter - pris 7.200,00 kr.
Pumpehus i Nørremarken tages ud af drift og nedrives.

1949

Der er lavvande i kassen - et bestyrelsesmedlem låner vandværket 1.500,00 kr.

1950

Hovedledning føres frem til Åbyvejen.
Bestyrelsen overvejer at opsætte målere, først som et forsøg på mejeriet.
Ny filterbygning opføres ved værket på Kærvej - til en pris på 40.000,00 kr.

1951

Opførelse af ny filterbygning på Kærvej ved tårnet.

1953

Forslag om vandmålere på generalforsamlingen, der var ikke enighed og falder.

1954

På dette års generalforsamling er der flertal for opsætning af målere -
takster fastsættes som følger: fast afgift 50,00 kr. årlig - og 0,40 kr. pr. m3

1959

50 års jubilæum bliver ikke markeret.
Den tørre sommer giver anledning til at forbyde al havevanding.

1960

Der er nu 200 andelshavere.

1962

Renovering af Vandtårnet, prisen bliver på: 12.240,00 kr.
Seminariet får en direkte ledning fra vandværket, pris: 1.133,00kr.

1963

Renovering i Vildmarken med rør af det nyudviklede produkt - PVC.

1965

Gadekæret i Østergade v/ købmanden - opfyldes vandledning omlægges.
Vandværket får ny nabo - Plejehjemmet ”Damgården” bygges.
Ny boring på 35 meter placeret ved værket kommer i drift, pris: 15.400,00 kr.
Ny hovedledning i PVC til den nye sportsplads og Øster Åby, pris: 18.000,00 kr.

1966

PVC rør er nu af så god en kvalitet at det bruges ved fremtidige renoveringer.
De hidtidige nedlagte støbejernsrør vil efterhånden forsvinde.
Ny hovedledning til ”Kollegiet” og Stationsvej, 5.500,00 kr.

1968

Der er nu så sund en økonomi at bestyrelsen beslutter: gratis vand i et kvartal.

1970

Generalforsamlingen sætter vandprisen op, fra 40 til 50 øre pr. m3 -
Der opføres nyt vandværk i Østergade 31 a. Prisen bliver på 155.000,00 kr.
Her er i forvejen etableret 2 boringer på 35 meter, indvindingstilladelsen er nu
på 220.000 m3.
Fire ejendomme på Skovmøllevej etablerer egen vandledning, og tilsluttes på
Nyborgvej.

Svendborg Vandforsynings leder, Kroman Madsen udtaler til pressen:
 ”Kommunale og private vandværker bør snarest sammenlægges ”

Vanddirektøren i Odense udtaler sig i samme retning -
”De private vandværker bør overtages af det offentlige”
Avisen udtaler: forurening i boring og brønd et sted i landet.

1971

5 lodsejere i Holmdrup ansøger om vandværksvand, bestyrelsen beslutter at forlænge ledningsnettet fra Holmdrupvej til Skovdongvej.
Der foretages en større renovering af værket på Kærvej - prisen ukendt.

1972

Der er nu tilsluttet 400 andelshavere, med en årlig udpumpning på: 72.000 m3
Bestyrelsens forslag om lokal vandfond på 10 øre pr. m3 bliver forkastet.

1973

Hovedledningen på Skovdongvej forlænges med 800 meter.
M3 prisen stiger til 65 øre - den faste afgift til 170,00 kr. årlig.

1974

Vandværket indmeldes i sammenslutningen - ” Fynske Vandværker ”
Vandet stiger til 75 øre pr. m3.
Hovedledning forlænges fra ”Husholdningsskolen” til Transformatorstationen.
Efter anmodning fra beboerne på Skårupørevej overtager vandværket deres privat anlagte ledning uden betingelser.

1975

Ledningsudvidelse på Skårupørevej til nr. 37.
Etablering af privat ledning fra Vestergade over markerne til Nyborgvej 341.
Udvidelse af ledningsnettet til Rønnovsvej.
Forlængelse af nettet på Åbyskovvej fra nr. 9 til nr. 13.
Bestyrelsen drøfter en kortlægning af hovedledningerne.
Fyns Amtsråd udtaler: Alt for mange små vandværker på Fyn, 5 var passende.

1976

Ny hovedledning fra Vandtårnet til Vestergade.
Forlængelse af hovedledning på Holmdrupvej til nr. 17.

1977

Ledning over markerne til Bjergagerne, prisen: 11.500,00 kr.
Forlængelse på Åbyskovvej til nr. 23.
Ny hovedledning til frugtlageret på Skårupørevej.

1978

Der er nu tilsluttet 468 ejendomme / vandprisen stiger til 1,00 kr. pr. 3m.
Havevanding forbydes.

1979

Udvidelse af hovedledning til et nyt boligområde: Vesterled.
Ny ledning til to ejendomme i Klingstrup Løkke.
Vandprisen stiger til 1,50 kr. pr. m3 / fast afgift -120,00 kr. årlig
restancegebyr på 20,00 kr. / lukkebrev 100,00 kr.

1980

Der lægges hovedledning til 90 nye boliger i Østermarken.
Ledninger udskiftes - Rosenkildevej / Oluf Ringsvej og dele af Nørremarken.

1981

Borgerforeningen får tilladelse til opsætning af julestjerne på Vandtårnet.
Forslag om digitalkortlægning af hovedledninger og stophaner henlægges.
Der købes en aktie i Pensionisthuset.

1982

Protokoller og vigtige dokumenter overdrages til opbevaring i Lokalhistorisk Arkiv.
Vandprisen stiger til 1,90 kr. pr. m3.
Bestyrelseslokale indrettes i pumpehuset ved værket på Kærvej.
Bestyrelsen drøfter nye trykfiltre på Østergade værket til afløsning for de ældre åbne filtre, forslaget tages op på et senere tidspunkt.
Taget på tårnet repareres.
33 nye tilslutninger i Østermarken.

1983

Hovedledning udskiftes fra Stationsvej til Emil Rostrups Vej.

1984

Nye forbrugere tilsluttes på Rønnovsvej.
Der er nu tilsluttet 575 andelshavere.
75 års jubilæum fejres med åbent hus.
Tilbud på trykfiltre til Østergade værket, pris: 90.000,00 kr. henlægges.
Gasledninger gennem vandværkets forsyningsområder.

1985

Et sidste historisk bestyrelsesmøde afholdes på Kroen d. 23. januar.
Der anskaffes brevpapir og kuverter med logo.
En sidste historisk generalforsamling afholdes på Kroen d. 2. december.
Årets udpumpede vandsalg, 119.000 m3.
Kommunal vandforsyningsplan fra 1982 revideres.
Digital kortlægning af hovedledninger og stophaner påbegyndes.

1986

Bestyrelsen indfører nyt opkrævnings- og selvaflæsningssystem.
Betontage på begge værker repareres, 16.300,00 kr.
Postgirokonto oprettes.
Regnskabsår omlægges til januar.

1987

Tårnets beton undersøges for begyndende rustangreb i armeringen.

1988

Bestyrelsen drøfter modernisering til automatisk drift af værkerne til afløsning af den nuværende lidt tunge og arbejdskrævende manuelle drift.
Hovedledning i Kirkebakken udskiftes til 110 mm PVC.
Kontor på gl. værk moderniseres: 25.000,00 kr.
Indvendig renovering af Tårnet.
Hegn opsættes omkring en del af værket i Østergade: 6.800,00 kr.
Hovedledning på Nyborgvej - 404 til 381 udskiftes til 160 mm: 76.000,00 kr.
Bestyrelsen giver tilladelse til tidsbegrænset opsætning af 2 antenner på Vandtårnet, aftalt pris: 4.000,00 kr. årlig.
Dette års udpumpet vandmængde: 177.000 m3.
En lille stigning pr. m3 til 2,75 kr.

1989

1. juli fejres 80 års jubilæum med åbent hus på værkerne.
Udskiftning af filtermateriale på gamle værk, 19.600,00 kr.
m3 prisen stiger til 3,00 kr. - indlånsrenten er på 10,4 %
18 boliger tilsluttes på Emil Rostrupvej.
Hovedledning på P.A. Vedelsvej udskiftes til 110 mm PVC.
Der er i dette år udpumpet 175.000 m3.
Boring nr. 1 ved gamle værk lukkes, tilladelse til erstatningsboring placeret i Seminariehaven er givet af både kommune og amt.
Tilbud fra brøndborer på 68.500,00 kr.
Tilladelse stilles i bero, øvrige 3 boringer dækker så rigeligt nuværende behov.

1990

Indlånsrenten er nu på 12 %
1. juni lejes kontorlokaler på Stationsvej 13, regnskabssamarbejdet med Sydfyns Data ophører, bestyrelsen ønsker at føre regnskaberne selv.
Hanne Borup ansættes som regnskabsfører på deltid, samtidig bliver der, som service til andelshaverne, kontortid en time ugentlig.
I samme forbindelse indkøbes EDB, med bruger- og finansprogram: 47.500,00 kr.
Trykfaldsalarm installeres, fejlfinding kan igangsættes efter 20 sek.
Der købes digitalkort over forsyningsområdet, med henblik på senere indtegning på EDB.
Udpumpningen i dette år: 156.000 m3.

1991

Ringforbindelse med Svendborg Vandforsyning på Skovmøllevej er på tale,
tilbud: 109.000,00 kr.
De senere års store investeringer på hovedledningerne, kan nu tydeligt aflæses på udpumpet vand til forbrugerne, 110.000 m3 - med under 10 % spild.
Andet lejemål af kontor overvejes, Fjernvarmen har givet tilbud på, 6.000,00 kr. forbrug i årlig leje.
Hovedledning på Nyborgvej forlænges til pumpestation og spejderhytten ved grænsen til Gudme Kommune.
8 boliger i Krohaven tilsluttes. (Hvor Skaarup Kro lå)

1992

Civilforsvaret installerer advarselssirene på toppen af Tårnet. (luftforurening)
Kommunens vandforsyningsplan revideres.
Nye hovedledninger i Vesterløkken.
Som noget nyt indkalder kommunen samtlige ledningsejere til fire årlige koordineringsmøder, her planlægges kommende års ledningsarbejder.
Samtlige 3 borerørspumper renoveres.
På generalforsamlingen drøftes totalrenovering af Vandtårnet.

1993

Der investeres i flere digitale kort til ledningsregistrering: 9.300,00 kr.
Kommunens vand forsyningsplan gældende til 2001 godkendes.
Planerne for ringforbindelse med Svendborg Vandforsyning henlægges.
”Grønne afgifter ” vedtages af Regeringen  -  100 kr. pr. m3 + moms,
stigende med 1,00 kr. pr. år, til sluttelig, 5,00 kr. pr. m3.
Folketinget vedtager samtidig: at vandværker med 10 % vandspild og derudover skal betale fuld afledningsafgift.
Skaarup Vandværk holder sig fint under 10 %.
En totalrenovering af Vandtårnet beløber sig til ca. 250.000,00 kr. og henlægges.

1994

Aftale med Kommunen om måler oplysninger til beregning af afledningsafgift.
Vandsalg: 113.000 m3.
Renovering af Østergade og Kærvej påbegyndes.

1995

Renovering af Østergade og Kærvej afsluttet, samlet pris: 717.000,00 kr.
Lettere indvendig renovering af nye værk, rør - ventiler - og filter udskiftes.
Andelshaverne er nu steget til 677, med et forbrug på 112.000 m3.
Vandanalyser er tilfredsstillende.
Anskaffelse af telefax.
1. etape af Skovdongvej renoveres: 50.000,00 kr.
Grøn afgift er nu på 2,00 kr.

1996

2. Del af Skovdongvej renoveres: 79.000,00 kr.
Vestergade totalrenoveres, en del af de gamle ledninger var fra værkets start 1909 til 1914, samlet pris: 825.000,00 kr.
Forlængelse af ledning til 6 nye andelshavere på Åbyskovvej.
Hovedledninger er nu på 22 km 475 meter.
Grøn afgift er nu på, 3,00 kr. pr. m3.
Vandværkets m3 pris er 3,50 kr.

1997

Udskiftning af 150 af de ældste målere.
Udvidelse af hovedledning til ” Holmdrup Stævning ”
Renovering af Vinkelvej påbegyndes den 12. maj.
Totalrenovering af Stationsvej: 146.000,00 kr.
Køb af fræser med rive til vedligeholdelse af arealer omkring værket.
Udpumpet vandmængde:104.000 m3.
For at registrere tryktab hurtigt installeres alarm over telefonnettet.
Forlængelse af hovedledning til det nye ”Østermarken”

1998

Påbegyndelse af digital registrering af ledningsnettet.
Drikkevandsanalyser uden bemærkninger. (Steins Laboratorium)
Renoverings pause på hovedledningsnettet.
Andelshavere: 689.

1999

Udskiftning af 200 ældre målere.
Køb af ejendommen Østergade 31, her indrettes kontor, bestyrelses og mødelokale, derudover et lokale beregnet til ” styring af det nye vandværk ”
kælderen er beregnet til lagerplads af, rør - målere - fittings - mv.
På grundarealet kan placeres en ny boring.
Opstart på totalrenovering af Vandtårnet ” byens vartegn ” til aflevering på vandværkets 90 års jubilæumsdag den 1. juli.
Digital ledningsregistrering er afsluttet, samtlige hovedledninger og stophaner ligger både på diskette og i ringbind. pris:130.000,00 kr.

1999

90 års jubilæet den 1. juli fejres med ” åbent vandværk ” samtlige 700 andelshavere har i den anledning modtaget en bærepose med logo.
Det blev en festlig dag, hvor indkøbet af det nye ”kontorhus” også kunne besigtiges.
Borgerforeningen havde i dagens anledning opsat flagallé.
Bestyrelsen var vært med håndmadder og masser af rent koldt vand.

2000

Åbyvejen fra Nørremark krydset til Sportspladsen færdigrenoveret. (110 mm)
Nødforsyningsplan for levering af vand i krisesituationer er en realitet.
Svendborg og Skaarup Vandværker kan på 30 min. være sammenkoblet på Skovmøllevej.
Samtidig er den sidste private ledning på Skovmøllevej, overtaget af vandværket uden udgift for de 4 ejendomme.
Hele ejendommen Østergade 31 er færdigrenoveret.

2001

Samtlige 702 målere hos forbrugerne, er ifølge lovgivning opdelt i partier.
Målerpartier er i størrelsen ca. 120 stk.
Er måleren 8 år gammel, nedtages denne, sendes til kalibrering på godkendt laboratorium, ved godkendelse får måleren en levetid på yderligere 4 år
Formålet er ifølge lovteksten at opnå en større ensartethed for forbrugerne.
Generalforsamlingen orienteres om bestyrelsens renoveringsplaner på værket.
Udvidet drikkevandskontrol (MTBE) der var ingen bemærkninger.
Børnehaven ”Bakkehuset” tilsluttes.
Vandværkets nødforsyningsplan gennemføres den 25. september, alt fungerede.
Vandforsyningen er blevet endnu mere sikker for den enkelte forbruger.
Firmaerne Kemic & Silhorko fremsender et uforpligtende projektforslag til en totalrenovering af det gamle værk.

2002

Bestyrelsen beslutter sig for Firmaet Kemic til at udføre tidligere omtalte renovering - med opstart i uge 32 og afsluttes i uge 47 inkl. indkøringsperioden.

Gå til toppen