I 1867 drøftedes spørgsmålet om oprettelse af et nyt andet apotek i Svendborg. På grund af de forskellige erklæringer foreslog sundhedskollegiet, at der ikke oprettedes et sådant i selve byen, men derimod i egnen mellem Svendborg og Nyborg, specielt i Svindinge. Ministeriet tiltrådte forslaget og udbad sig lokale udtalelser med hensyn til beliggenheden. Der kom i så henseende forslag om Svindinge, Lundeborg og Hesselager, det sidste foreslået af amtsråd og amtmand. Sundhedskollegiet foretrak i skrivelse af 25. januar 1868 stadigvæk Svindinge, men kunne godt tiltræde Hesselager. Da der intet videre skete i sagen, skrev kollegiet 12. april 1870 til ministeriet og indstillede, at det påtænkte apotek blev oprettet.

Ved kongelig resolution af 8.juli 1870 oprettedes derefter et apotek i Hesselager Sogn, Svendborg Amt, beliggende umiddelbart ved den nye Svendborg-Nyborg Landevej. Apoteket oprettedes med personligt privilegium og handelsret som for købstadsapotekere (i henhold til forordning af 4. december 1672 § 18). Apotekeren skulle holde en eksamineret medhjælper, betale en tredjedel af de årlige visitationsomkostninger og have apoteket åbent inden 1 år fra bevillingens dato. Privilegiet blev opslået ledigt 21. juli 1870, og den første bevilling udstedtes 12. oktober samme år for forhenværende apoteker i Skærbæk C.F. Thaning.

Christian Frederik Thaning var født 1812 i Sønderjylland. Hans far havde været apoteker i København. Selv tog han farmaceutisk kandidateksamen i 1945 og studerede både i Tyskland og Svejts, indtil han i 1858 fik egen apotekerbevilling i Skærbæk. Der var han så indtil 1870, hvor han fik bevillingen til at starte et helt nyt apotek i Hesselager.

Hesselager Apotek åbnede i 1871 i den nuværende bygning, der er opført af arkitekt C. Lendorf, Odense. I stueetagen fandtes (og findes) ”officinet”, dvs. skrankerummet, hvor medicinen udleveres, vagtværelse, materialekammer, skyllerum og privatlejlighed bestående af 6 værelser, veranda, pigeværelse, køkken og badeværelse. Oven på lejligheden var der 4 ”reelle værelser” og to store tørrelofter. Desuden var der vognport og stald til 2 heste.

Beplantningen og stensætningen med de svære jernkæder foran apoteket kom til i 1923.

Bygningens ydre er stort set uforandret, men i det indre er der i årenes løb foretaget adskillige ombygninger i takt med de tekniske krav til medicinfremstilling.

Apoteket har et betydeligt opland med håndkøbsudsalg i flere af de omliggende landsbyer. 

Bevillingshavere på Hesselager Apotek:

Christian Frederik Thaning: 1870-1909

- på grund af svagelighed fik Thaning en bestyrer på apoteket fra 1872. Selv flyttede han til Odense, hvor han døde i 1909.

Hesselager_Apotek_100001Andreas Ludvig Jørgensen: 1909-1920

Carl Chr. Andersen-Egede: 1920-1930

Laurits Vilhelm Rasmussen: 1930-1941

Richard Gottlieb: 1941-1951

Gerda Schwarts-Møller: 1951-1957

Gert Ellis Lundbye: 1957-1967

Hans Henrik Skovbjerg: 1967-1988

Allan Kelbæk: 1988-

Hesselager Apotek kom fra sin oprettelse i 1870 til at markere sognets betydning som naturligt centrum i det sydøstfynske område mellem de gamle købstæder Nyborg og Svendborg, og det blev en synlig begyndelse til den blomstringsperiode, som Ny Hesselager kom til at opleve i de følgende par
generationer.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2008

Kilde: ”Træk af Hesselager Sogns historie”, 1983

 

 

 

Gå til toppen