Så langt tilbage man kan se i Folketællingerne, har der boet en smed på Drejø. Først med indførelsen af matrikelkortene kan man dog sige nøjagtig, hvor de forskellige smedjer har ligget.

Mosehuset 2009Udgravninger omkring Mejlbækhuset har vist slagger og sort jord, som kan tyde på, at der har fundet en større forbrænding sted, sandsynligvis fra en smedje, hvilket der er stor mulighed for, da her lå en kilde. Mosehuset er dog det første kendte smedehus på Drejø, hvor der i 1787 boede en smed, Christoffer Hansen. Formentlig lå smedjen her indtil 1833, hvor Anders Olsen byggede et hus på grunden lige bag Kalles Hus ved Gl. Havn - på den grund hvor gartner Thomsens hus blev bygget, efter det første hus brændte i 1933. Det første hus blev kaldt ”Smedehuset”, og var i 1834 beboet af smeden Rasmus Hansen. I 1901 bebos ”Smedehuset”, af en grovsmed Christoffer Andersen * 1830. Hans søn Rasmus Hansen Andersen var uddannet smedesvend hos faderen, hvis smedje han overtog efter faderens død o. 1905, hvor den nye smedje blev bygget ved By-Mosen. Der har måske ”været kamp” om øens 2 smedjer, og hvem der ville bruge hvem? I 1909 ser vi smed Rasmus Hansen Andersen som teglværksarbejder, så han har antagelig på det tidspunkt måtte lukke sin smedje til fordel for den ny smedje, der blev bygget i 1905.

Smedjen på Drejø o. 1924I 1905 besluttede de 27 gårdmænd på Drejø at bygge en ny smedje ved Bymosen. Jorden blev taget fra matr. 3a, og den ny smedje fik matr. nr.52.

Gældsbevis

Undertegnede bestyrelse for et Interessantskab bestående af Beboere paa Drejø, til opførelse af en Smedie i Byen, nemlig:

Gaardejer Morten Jensen, Formand, Niels Petersen, Rasmus Nielsen, Hans Larsen Hansen og Jens Hansen Snedker. Alle af Drejø, tilstaar herved for modtaget kontant laan til hjælp ved opførelsen af bemeldte Smedie, at være bleven skyldige til efternævnte Gaardejere her paa Drejø, nemlig til:

Morten Hansen 600 kr. - Sex Hundrede.

Christoffer Mortensen 500 kr. - Fem Hundrede.

Jens Hansen Snedker 400 kr. - Fire Hundrede.

Brandøvelse 1979 Vagn og Jørn SørensenDer blev herefter dannet en Andelssmedje med egen bestyrelse. Den ordinære generalforsamling i Drejø Andelssmedje og det gamle Oldermandsgild blev slået sammen Askeonsdag den 10. januar 1909. Det betød, at Oldermandsgildet nu startede kl. 17.00 med smedjens generalforsamling, som blev ledet af den afgående oldermand. Efter generalforsamlingen overtog den nye oldermand - han blev nu også formand for smedjen. Indkøb af større maskiner til smedjen, samt den almindelige vedligeholdelse stod tillige Oldermandslauget for. Fra starten indkøbte de blæsebælg, ambolt, boremaskine og skruestik samt andre mur- og nagelfaste genstande. Alle andre redskaber skulle smeden selv anskaffe. I 1976 fik stuehuset nyt tag, og indsat nyt køkken, lavet af gårdmændene i fællesskab. Ved samme tid blev gangdøren i gavlen sløjfet.

Aske Onsdag 1972

Blev efter Den gamle Omgang Carl Julius Pedersen Oldermand og Sognefoged Rasmus. M. Henningsen Stolebroder. Den nye Oldermand overtager Bysens bræt, De gamle Mønter (Byens Lodder), Forhandlings- og Regnskabsbog, samt forskellige Papirer. Ved Oldermandsgildet skænkede den 81 årige Snedker Hans Mortensen, Gårdmandslauget et nyt Bysens Bræt, dette er fremstillet af en gammel Eg, opgravet i Bymosen Matr. 52, under tørvegravningen i Sommeren 1945. På det nye Bysens Bræt er der ud for hvert Bomærke, skrevet ejendommens matr. nr. så det altid kan ses, hvor bomærkerne hører til.

Rs. M. Henningsen, Oldermand.

(Afskrift af Oldermandslaugets forhandlingsprotokol)

Smedemestre på Drejø fra 1905 - 1986:

1905 – 1909: Carl West Larsen

1909 – 1924: Kristoffer Christensen

1924 – 1930: Hans Valdemar Poulsen

1930 – 1940: Johannes Vilhelm Eriksen

1940 – 1949: Johan Hansen

1949 – 1954: Sten Andersen

1954 – 1956: Arne Stokholm

1956 – 1963: Willy Pedersen

1963 – 1978: Vagn Nielsen

1978 – 1980: Jørn Sørensen

1980 – 1981: Erik Mayer

1981 – 1986: Lars Madsen

I 1986 rejste øens sidste smed, Lars Madsen ”L.M. Teknick”. Smedjen kunne ikke længere forsørge en familie, og det blev besluttet at sælge den. Som ved alle afgørelser fra fællesskabstiden, skulle der være 100% enighed, både omkring salget og til hvem, hvilket gav en del uoverensstemmelser, da een stemme kunne vælte alt. Efter mange, lange og seje drøftelser lykkedes det dog at nå til enighed. Inden salget blev Mosen framatrikuleret. Smedjen blev efter mange tvistligheder solgt i febr. 1988 til Johannes Nielsen fra Brudager, som en kort tid også ejede gård matr.7. Den 11.marts 1988 blev der holdt auktion over resterende værktøj og gamle effekter. Salgssummen beløb sig til kr. 150.000,- + kr. 4.000,- for de løse effekter fra auktionen. Beløbet blev fordelt ligeligt mellem de 26 parter.

Johannes Nielsen videresolgte huset i 1991 til Aps Drejø Grønt (v/Max Kristensen). I 1993 overgik smedjen til Johnny Don Kristiansen fra København, hvorefter huset gik på tvangsauktion. Det blev solgt til en fastboende i 1999, og har siden været helårsbolig.

Mosen sidste bindeled til en svunden tid.

Med Johannes MadsenEfter udskiftningen i 1832 stoppede oldermandens egentlige funktion som arbejdsleder og fordeler. Mange af hans funktioner blev overtaget af andre instanser som f.eks. sognefogeden og sognerådsformanden, samt det, at gårdmændene i mellemtiden havde frikøbt deres gårde, og var blevet selvstændige. Efterhånden som de øvrige fællesopgaver svandt ind, var der nu kun Smedelauget tilbage, som gårdmændene var fælles om, og den til enhver tid siddende oldermand var formand for. Da oldermandens sidste hverv, som formand for smedelauget, forsvandt med salget af Drejø smedje, stoppede også den oprindelige form for oldermandsgilde. Sidste rigtige oldermandsgilde holdt Regner Andersen, Vesterbo gård matr. 11, den 17.marts 1988. Året efter afløstes oldermandsgildet af fællesspisning på Restaurant Drejø. Man tilmeldte sig fællesspisningen og betalte selv, hvilket de havde gjort på Skarø i mange år. På Drejø holdt den nye form kun få år, hvorefter de gamle traditionsrige gilder ophørte helt.

Moselauget er den sidste rest, der endnu er tilbage af det gamle oldermandslaug, men efterhånden som de 26 oprindelige gårde er blevet sammenlagt på få hænder, er vel snart også denne sidste del en saga blot. Siden 1990 har der hvert år på Grundlovsdag den 5. juni kl. 14 været afholdt Mosemøde ved Mosen på en bænk, der efterhånden ikke har svært ved at rumme de resterende parthavere!

Else Hjort Nielsen. Drejø Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 2015

Gå til toppen