Troense fik Sømandsstandens Hjælpekasse i 1847, mens den mere festlige Niels Iuel Foreningen kom til i 1881.

Engang var den lille landsby, Troense, på Tåsinge hjemstedet for ganske mange småskippere med tilhørende mandskab, og allerede dem 6. januar 1847 blev Sømandsstandens Hjælpekasse stiftet. Det skete på et møde i det hus, som i dag er kendt som Lodskroen.

Kassen optog som medlemmer søfolk, bosiddende i Bregninge Sogn. Også håndværkere, der var tilknyttet skibsbygningen, kunne blive ydende medlemmer.

Formålet var naturligvis at hjælpe nødstedte efter forlis, ligesom der blev ydet bidrag til enker, fædreløse børn og til, som det hedder i protokollerne ,”gamle mænd”.

Skippere, styrmænd og skibsbygmestre måtte indbetale en rigsdaler og tømmermænd og matroser tre mark for at få adgang til hjælpekassen.

Kassen lagde ud med 79 medlemmer. Ingen kunne få hjælp, før kassebeholdningen var oppe på 500 rigsdaler. Den sum blev nået på fire år.

I 1851 var medlemstallet steget til 125, og det højeste antal var 190, men ved 100 års jubilæet i 1947 var der kun 35 medlemmer . Det var en illustration af, at Troenses storhedstid som hjemstedet for skibe og søfolk for længst var overstået.

Hjælpekassen var ellers en holden forening. Da Danmark i 1875 gik over til en ny møntenhed, kronen, var formuen på 8000 kr. Kassen modtog gaver, bl.a. fra overskuddet af dilettant forestillinger, og baronen på Valdemars Slot skænkede i 1890 108 kr. til sømændenes hjælpekassen.

Den var i 1857 i stand til at låne 100 rigsdaler til en brandsprøjte og et hus i denne i Troense.

I protokollen kan læses, at der f.eks. i 1932 blev udbetalt 225 kr. til seks gamle mænd og 435 kr. til 18 enker.

I perioden 1851 til 1961 udbetalte Sømandsstandens Hjælpekasse i alt 60.237 kr. til enker, gamle mænd, ved sygdom og i begravelseshjælp.

I 1960érne var tiden med den mere og mere udbyggede velfærdsydelser løbet fra hjælpekassen. I 1963 blev det på en ekstra ordinær generalforsamling vedtaget at lade Bregninge Sogneråd bestyrerhjælpekassens legat. Det blev dog betonet, at kassens medlemmer havde fortrinsret ved uddeling af portioner.

Den 6. februar 1881 så en ny sømandshjælpe kasse dagens lys i Troense. Den blev efter behørig ansøgning på Valdemars Slot opkaldt efter helten fra slaget på Køge Bugt den 1. juli 1677, admiral Niels Iuel. Han fik som bekendt Valdemars Slot overdraget efter at have sejret stort over den svenske flåde.

Niels Iuel Foreningen optog medlemmer fra hele Tåsinge. Skippere og styrmænd med bopæl andet sted, kunne optages, hvis de i to år havde sejlet med øens skibe.

Egentlig hjælp til søfarende bortfald. F.eks. blev det efterhånden sygekasserne og redernes ansvar at erstatte tabte ejendele ved forlis.

Niels Iuel Foreningen ydede herefter navnlig begravelseshjælp. Den har sin egen fane, som mødte op ved medlemmernes begravelser.

Niels Iuel Foreningen var til fest og farver. Således holdt den hvert år på stiftelsesdagen en fest på Hotel Troense, mens Sømandsstandens Hjælpekasse var yderst mådeholdne. Den holdt kun en fest, og det var ved 100 års jubilæet i 1947…..

 Gå til toppen