P.C.Petersen. Socialdemokrat og landstingsmand.

p_c_christensenPeder Christian Petersen aldrig kaldt andet end P.C.Petersen, var en markant formand for lokalforeningen af Socialdemokrater i Skårup fra 1916 og 25 år frem. P.C. Petersen blev født i Brudager i 1878 han måtte allerede som knægt hjælpe med at tjene til husholdningen. Da han blev ældre kom han ud at tjene på forskellige gårde, og interessen for landbruget hang ved, med det resultat at han fik et statshusmandsbrug på Skovmøllevej i Skårup da præstegårdsjorden blev udstykket. Dette husmandssted drev han dygtigt i mange år samtidig med sine politiske gøremål.

P.C. lagde en kæmpe arbejdsindsats i husmandsbevægelsen, og selvom han var glødende socialdemokrat lagde han stor vægt på at denne sammenslutning var politisk neutral. Der skrives om ham at han havde en brændende kærlighed på de små i samfundet, og hans store interesse i sognerådet var forbedringer for denne gruppe. I sin ivrighed brugte han sommetider stærke ord overfor andre i sognerådet, der til tider bragte ham injuriesager på halsen.

Foruden sognerådsarbejdet og bestyrelsesarbejdet i husmandsforeningen blev P.C. også valgt til landstingsmand i 1926, en post han bestred i næsten 20 år. Han beskrives som en slider i det politiske liv, og han havde flere ordførerskaber i tinget, men hans tone var indimellem for skarp for den politiske talerstol. Han var hård ved politiske modstandere, og også her måtte han igennem flere injurie sager, som han som regel måtte betale dyrt for. En stor arbejdskraft i rigsdagen bliver han rost for. Lige så hård som han var i politik, lige så mild var han når folk kom til ham og søgte hjælp. P.C. døde i 1946 han fik et ildebefindende da han besøgte en datter i Fåborg, og styrtede ned af trappen og døde næste dag af en hjerneblødning.

En af injuriesagerne vil jeg gengive her med original tekst fra avisen. Det handler om at sognerådet bevilgede sig selv smørebrød på kroen efter møderne, det ville P.C. ikke være med til han kaldte det drikkegilde og 5 rådsmedlemmer meldte ham til politiet. Teksten er fra 1938: Ved Herredsretten i Svendborg inkamineredes i Formiddag en Injuriesag, der af Sogneraadsformand Bertel Nielsen Skaarup og 4 Sogneraadsmedlemmer er anlagt mod Landstingsmand P.C.Petersen Skaarup. Landstingsmanden har paa et Sogneraadsmøde udtalt, at Sogneraadsmedlemmerne brugte 1000 kr. om aaret til Drikkegilder, og i en Række Artikler i ”Sydfyns Social-Demokrat” har han yderligere uddybet denne Påstand, idet han har karakteriseret en Post paa 1300 kr. som ”til Drik” og derefter: ”Hvad der skjuler sig paa andre Poster paa Regnskabet tilDrikkeriet, og hvem der betaler Udgifterne hen paa de smaa Timer, kunde Sogneraadsformanden passende oplyse, men maaske disse Oplysninger findes under Jordemoderkørsel” De 5 Sagsøgere forlanger 2000 kr. for Tort og Ulempe og paastaar i øvrigt, at Udtalelserne er ganske urigtige. Det fik en anden person, der kalder sig Mikkel Mus til at skrive følgende:

Det socialdemokratiske mindretal i Skårup sogneråd, hvis ordfører er landstingsmand P.C.Petersen, har erklæret sultestrejke og vil samtidig have kroen nedlagt. De vil med andre ord se kroejer Møllers hoved på et fad.

Et mindretal har det som regel ondt                                                                      De former denne bidende replik,

De kan dog ikke tvinges til at æde.                                                                        For os skal sognet ikke kræse,

Når rådet styrker sig i kotelet,                                                                                 thi vi vil aldrig mere spise med,

Så sidder mindretallet og er vrede.                                                                       og det er sandt, for det er sagt af P.C.

 

De nøjes med at tykke lækerol                                                                              Dog kan de tænke sig en enkelt ret

og stirrer trist og hungrende i dugen                                                                    og får de den – selvfølg`lig uden øller

men viser stolt, at de har disciplin                                                                         så sluges den garneret med spinat,

og lader andre om at mæske bugen.                                                                   for denne herreret er kromand Møller.

Af Richard Sørensen. 2008

Gå til toppen