Krigen i 1864 og freden, der fulgte med afståelse af Sønderjylland, satte fart i dannelsen af skytteforeninger rundt omkring i landet, således f.eks. Vejstrup Skytte- og Gymnastikforening, der blev dannet i 1865.

Af praktiske grunde skilte medlemmerne fra Oure sig ud i 1890 og dannede deres egen forening under navnet OURE SKYTTEKREDS. Den første formand var lærer S. Nielsen og af øvrige bestyrelsesmedlemmer kan nævnes gdr. Rasmus Madsen, Oure, Dorthea Mogensen, Albjerg og Marie Henriksen, Knarreborg Mølle. Ved stiftelsen i 1890 fik foreningen af sognets kvinder en fane med indskrift ”Ej blot finde, men fylde sin plads”.

Oure Skytte 2Fanen med dens 25 faneplader opbevares på Gudme Lokalhistoriske Arkiv

I foreningens første år var der ca. 80 medlemmer.

Fra 1904 er foreningens protokoller bevaret. Her skal nævnes et lille udpluk af, hvad der skete i årene fra 1904 til 1972:

1904:  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 3 delingsførere, der vælges på
generalforsamlingen. I bestyrelsen sad dengang bl.a. Peder Aagaard (formand), Carl Barfod, H. J. Hvidtfeldt og Niels Thorbensen.
Oure Forsamlingshus blev bygget og stillet til rådighed for gymnaster - både kvinder og mænd.

1905:
På generalforsamlingen blev det vedtaget, at alle skulle betale 2,50 kr. ved indmeldelsen.

1906:
Det blev vedtaget at trykke medlemskort. Pris pr. medlemskort: 10 øre. Endvidere skulle
hvert mandlig medlem betale et årligt bidrag på 1 krone. Entreen ved gymnastikfremstillingen den 1. april blev fastsat til 35 øre for voksne og 15 øre for børn.

1907:
Oure Skytte 1Der blev på generalforsamlingen valgt 8 delingsførere.

1910:
Damerne skulle nu også betale medlemsbidrag på 1 krone årligt, men de blev fritaget for at give præmier.

1917:
Der må ikke afholdes moderne dans ved skytternes baller.

1919:
Vejstrup Højskoles elever, som ønskede at blive medlem, kunne blive det i den 
udstrækning, bestyrelsen fandt det forsvarligt.

1923:
Foreningen skifter navn til OURE SKYTTE- OG GYMNASTIKFORENING.

1929:
Johannes Hovmand vælges 1. gang til bestyrelsen. Han har i alt været medlem af
 bestyrelsen i 38 år, heraf en del år som formand. Johannes Hovmand fortsatte som skydeudvalgsformand indtil 1974. I 1965 blev han udnævnt til foreningens æresmedlem.

Oure Skytte 3Oure Skytte 51930:
Der vælges første gang damer i bestyrelsen: Else Nielsen og Elna Ullerup.

1934:
Foreningens medlemstal er opgjort til 130, heraf 24 skytter. Foreningen arrangerer
 cykeltur til Thurø.

1936:
Her nævnes boldspil for første gang. Medlemstallet var 24 skytter, 93 gymnaster og 16
boldspillere.

1937:
Boldspillernes antal er nu stegfet til 41.

1938:
Lars Thorbensen indvælges i bestyrelsen. I 1948 blev han valgt til foreningens revisor, et
hverv som han varetog indtil sammenlægningen i 1972.
 Der er fortsat fremgang for boldspillerne, medlemstallet er nu 70.

Oure Skytte 41939:
Der blev bygget et nyt skydehus for 200 kroner.
For første gang nævnes det, at der afholdes håndboldstævne.
På generalforsamlingen blev der valgt selvstændigt gymnastikudvalg og idrætsudvalg.

1940:
Der opføres dilettantforestillingen ”Landmandsliv” sammen med forsamlingshuset
aktionærer.
Til et håndboldstævne blev indbudt Lundeborg Idrætsklub.

Oure Skytte 71942:
Det lykkedes for første gang at erobre hovedkredsmesterskabet i herrehåndbold.  

1944:
Der afholdes folkedans, og skydeudvalget forsøger at få bueskydning i gang.

1945:
Der afholdes folkedansopvisning den 25. marts med Lars Thorbensen som leder.

1949:
Sportspladsen i Oure indvies med optog og festligheder.
 Flag og flagstang blev skænket af Vejstrup Skytte- og Gymnastikforening, Oure Skytte - og Gymnastikforening og Lundeborg Idrætsforening.

Oure Skytte 61951:
Oure-kredsens piger modtager indbydelse til at give opvisning ved ”Snoghøj-dagen” på Snoghøj Gymnastikhøjskole. Leder var Bodil Christensen.

1952:
Der forsøges med fri idræt, men der var ringe tilslutning - dog opnåede nogle at tage idrætsmærke.

1956:
Friluftsspil i Ebbe Frederiksens have. Der opførtes ”Et folkesagn”. Derefter gammeldags bal i laden.

1957:
Den nye fane indvies den 13. april. På dugen står: S.A.S. 62. KREDS OURE.
Oure Skytte 9Der forsøges at arrangere badminton i den nye skole.

1961:
Der har været drøftelser om sammenlægning med Vejstrup Skytte- og Gymnastikforening, men der fortsættes hver for sig, dog deles drengegymnastikken, således at der trænes hver anden uge i Oure og hver anden uge i Vejstrup.
Kontingent for gymnastik fastsættes til 3 kroner. Billetpris til baller i 1961 var 3,50 kroner.
Det blev vedtaget at forsøge med fodbold, men næste gang, at fodbold bliver omtalt, er i 1968.

1962:
Oure Skytte10Håndboldafdelingen når sit hidtil bedste resultat, idet juniorpigerne bliver danmarksmestre
 ved landsstævnet i Vingsted. Herrerne spiller sig op i mellemrækken. Badmintonspillerne rykker op i serie 1.

1963:
Håndboldherrerne spiller sig op i Fyns-serien.
Det nye klubhus tages i brug.

1965:
Oure Skytte- og Gymnastikforening holder stort 75-års jubilæum.

Oure Skytte 81967:
Karl Pedersen udnævnes til foreningens 2. æresmedlem efter 10 års dynamisk arbejde i
 foreningen, heraf de sidste 8 år som formand. Han afløses som formand af Ejvind Freltofte, der fortsætter som formand efter sammenlægningen indtil 1978.

1969:
Vinterhåndbolden begynder med hjemmebane i Nyborg.
Preben Rasmussen aflægger beretning ved generalforsamlingen både for badminton og fodbold. Ved generalforsamlingen indvælges han i bestyrelsen.

1971:
Det blev vedtaget at slå fodbolden sammen med Gudme Gymnastik - og Idrætsforening fra næste sæson, således at seniorer skulle træne i Gudme og ungdomsafdelingen i Oure.

1972:
Håndbolden blev slået sammen med Gudme på lige fod med fodbolden. Det første år
 deltog 12 hold i turneringen, og der blev i alt hjembragt 22 pokaler. Senere på året blev der indledt forhandling med Gudme Gymnastik- og Idrætsforening. Forhandlingen resulterede i, at der den 13. december 1972 blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor de 2 foreninger blev sammenlagt til 1 forening under navnet: OURE-GUDME IDRÆTSFORENING.

Kilde: Jubilæumsskrift 1990
Link: www.ouregudmeif.dk

Finn Sandgaard/Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2012

 

         

Gå til toppen