Ved et møde på Hesselager Hotel den 20. april 1932 besluttede en kreds af jægere fra Hesselager Sogn at oprette en jagtforening under navnet ’Hesselager Sogns Jagtforening’. Jagtkonsulent Johannes Steen bistod ved oprettelsen. På dette første møde var der 14 jægere, der tegnede sig som aktive medlemmer, og der blev valgt en bestyrelse med følgende medlemmer:

h-v-jagtforening1Ejendomsmægler Axel Petersen (formand)
Vognmand Karl Kipper (kasserer)
Gårdejer Chr. Poulsen
Gårdejer Niels Magaard
Gårdejer Peder Pedersen
Gårdejer Magnus Pedersen
Gårdejer Knud Pærgaard

Foreningen blev tilsluttet ’Dansk Jagtforening’ og benyttede dennes love.

Allerede den følgende sommer var medlemstallet steget til 48, heraf 2 passive.

Foreningen afholdt sin første generalforsamling den 28. september samme år. Den eneste ændring i bestyrelsen var, at Hans Peter Andersen erstattede Peder Pedersen.I foreningens første love fra 1932 står der bl.a. følgende:

§ 1
Foreningens navn er ’Hesselager-Vormark-Jagtforening’.
§ 2
Foreningens formål er at virke hen til en bedring af jagtforholdene i sognet ved at overvåge, at fredningsbestemmelserne overholdes, ved at holde skadeligt rovvildt nede, ved at udøve kontrol med jagtkortene samt ved at udvikle et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne.
§ 3
Som medlem kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde.
§ 7
Kontingentet er 2 kr. årligt for jægere og 1 kr. for passive medlemmer.
§8
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.
§ 12
På generalforsamlingen kan vedtages yderligere fredningsbestemmelser, samt hvor meget af foreningens midler, der årligt skal anvendes til indkøb af levende vildt.

I oktober blev der afholdt spillegilde i Vormark Forsamlingshus med følgende gevinster:
8 ænder, 2 gæs og et dyr. Denne tradition fortsatte de følgende mange år.

En stor del af foreningens medlemmer var gårdejere, og aktiviteterne foregik oftest som fællesjagter. Jagtforeningens samlede areal blev på et tidspunkt opmålt til 2300 ha ager, 250 ha skov, 50 ha eng og 15 ha mose. Senere foregik jagterne ved, at foreningen lejede sig ind en dag om året på Hesselagergård eller Rygård.

Aktiviteter: Flugtskydning, rævejagt, hundetræning, vildtpleje m.m.

Ved 25-års jubilæumsfesten i 1957, som blev holdt på Hesselager Hotel, deltog 55 personer i festmiddagen med efterfølgende dans. Den daværende formand, bryggeriejer Verner Bruhn, gav en pilsner til de deltagende.

1989: Sag om miljøgodkendelse af flugtskydningsbanen ved Ladefogedgården, som havde eksisteret siden 1960’erne. Efter flere klager og en deraf følgende negativ presseomtale blev banen lukket. Foreningen fik dog midlertidig tilladelse til at benytte ’Revsøre Strandjagtforenings’ bane ved Klintholm.

1992: Samarbejde med ’Revsøre Strandjagtforening’ om dannelse af ’Sydøstfyns Flugtskydningsklub’. Hver forening indskød 5.000 kr. i den nye klub.

1992: Skifte fra ’Dansk Jagtforening’ til ’Danmarks Jægerforbund’ – stiftet i 1992 som en sammenslutning af Dansk Jagtforening, Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk Strandjagtforening.

1994: Fusion med ’Svendborg og Omegns Jægerforbund’, som ’medbragte’ 43 medlemmer, 15.000 kr. og adgang til riffelindskydning på Rødmebanen.

h-v-jagtforening21997: Nye vedtægter godkendes af ’Danmarks Jægerforbund’.

1997: Verner Bruhn og Hans Iver Egedorf udnævnes til æresmedlemmer.

2002-2003: Strid mellem Hesselager-Vormark Jagtforening og Danmarks Naturfredningsforening vedr. hundetræningen ved Klintholm.

2003: Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5.

1992: Skifte fra ’Dansk Jagtforening’ til ’Danmarks Jægerforbund’ – stiftet i 1992 som en sammenslutning af Dansk Jagtforening, Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk Strandjagtforening.

2015: Nedlæggelse af foreningen pr. 30. september 2015. Medlemmerne overflyttes til ’Sydfyns Jægerforbund’ med lovning om 2 pladser i bestyrelsen. Foreningens formue overføres til ’Sydøstfyns Flugtskydningsklub’.

Medlemstal:

h-v-jagtforening31946: 83 medlemmer
1950: 80 medlemmer
1960-1992: Omkring 60 medlemmer
1995: 94 medlemmer - efter fusion med ’Svendborg og Omegns Jægerforbund’.
2006: 66 medlemmer
2015: 52 medlemmer

Foreningens formænd:

1932-1946: Axel Petersen
1946-1947: Gårdejer Jens Hermann
1947-1954: Knud Pærgaard
1955-1955: Smedemester Otto Nielsen
1955-1965: Brygger Verner Bruhn
1965-1969: Leif Steenbjerg
1969-1975: Ejnar Andersen
1975-1978: Aage Larsen
1978-1986: Arne Madsen
1986-1990: Boris Sørensen
1990-1993: Peder Pedersen
1993-1996: Henning Nøhr Andersen
1996-1998: Kalle Grønning
1998-2008: Jan Høegh Nielsen
2008-2015: Henning Nøhr Andersen

Kilde: Foreningens protokoller m.m.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2016

Gå til toppen