Efter en række år med nedgang i vildtbestanden i Gudme Sogn blev der i marts 1929, på initiativ af en række interesserede sammen med skytte Johannes Steen, Broholm, indkaldt til møde på Gudme Hotel med henblik på at danne en jagtforening.
Foreningens officielle stiftelsesdato er nævnt som den 8. april, og i de vedtagne love står der bl.a.:

§ 1
Foreningens navn er Gudme-Galdbjerg Jagtforening.
§ 2
Foreningens formål er at virke hen til en bedring af jagtforholdene i sognet ved at overvåge, at fredningsbestemmelserne overholdes, ved at holde skadeligt rovvildt nede, ved at udøve kontrol med jagtkortene samt ved at udvikle et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne.
§ 3
Som medlem kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde.
§ 7
Kontingentet er 2 kr. årligt for jægere med mindre end 15 tdr. land jagtareal, 5 kr. årligt for dem med større areal og 1 kr. for passive medlemmer.
§ 8
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.
§ 12
På generalforsamlingen kan vedtages yderligere fredningsbestemmelser samt hvor meget af foreningens midler, der årligt skal anvendes til indkøb af levende vildt.

Foreningens første bestyrelse bestod af følgende:

Dyrlæge S. Kronholm, Gudme (formand)
Sognefoged Niels Chr. Nielsen, Gudme
Gårdejer Hans Peder Møllegaard, Årsgård, Gudme
Landpost Chr. Larsen, Gudme
Gårdejer Th. Thomsen, Kohavegård, Galdbjerg
Gårdejer L. J. Larsen
Bestyrer Rasmus Hansen, Humlegård, Galdbjerg

Den første generalforsamling blev afholdt den 11. september 1929, hvor man bl.a. vedtog følgende yderligere fredningsbestemmelser:

- at totalfrede agerhønsene
- at frede fasanhønerne fra 1. november
- at frede harer fra 1. til 20. december
- at bruge alle disponible midler til indkøb af vildt.
På det følgende bestyrelsesmøde den 18. oktober blev det vedtaget at indmelde foreningen i Dansk Jagtforening.

Medlemstal:

1929: 19
1940: 31
1950: 33
1960: 29
1976: 41
1980: 36
gu-gal-jagtforening11985: 35
1995: 33

Formænd:

1929-1939: Dyrlæge S. Kronholm
1939-1943: Tømrer Rasmus P. Rasmussen
1943-1950: Gårdejer Hannibal Møllegaard
gu-gal-jagtforening41950-1968: Gårdejer Lars Nielsen
1968-1973: Postbud Johannes Jørgensen
1974-1978: Jens Madsen
1978-1987: Mekaniker Leo Jensen
1987-1993: Leif Schmidt Nielsen
1993-1995: Claus Buch Hansen

Aktiviteter:
Almindelig markjagt, vinterfodring af vildtet, flugtskydning, pokal- og præmieskydning, rævejagter, fællesjagter på Gudme Sø, spillegilder, m.m.

I foreningens protokoller kan man bl.a. læse følgende:

15. marts 1932:
På Dansk Jagtforenings forespørgsel svaredes:
- at foreningen har 11 lodsejere som medlemmer
- at sognets areal er 1582 ha, hvoraf mindst 85 % ligger ind under jagtforeningen. Desuden hører flere gårde uden for sognet med under foreningen
- at der i 1931/32 blev indkøbt vildt for 595 kr.

1934-1937:
Foreningen har af Broholm Gods lejet jagten på Gudme Sø og tilliggende moser.

gu-gal-jagtforening217. september 1942:
Der blev vedtaget følgende skydepræmier:
Krager           75 øre
Ildere            2 kr.
Væsler           2 kr.
Skader           1.50 kr.

21. november 1943:
Spillegilde med efterfølgende dans.

5. oktober 1948:
Spillegilde med følgende præmier: 12 ænder, 2 gæs, 14 fasaner, 6 agerhøns, 5 harer og 1 dyr.

gu-gal-jagtforening31950-1954:
Sø-jagter på Gudme Sø

4. februar 1968:
Rævejagt i Skelmoseskoven og Brændeskovskoven

25. april 1968:
Flugtskydningsbane bag Gudbjerg Teglværk tages i brug. Teglværksejeren ønsker ingen leje.

21. april 1970:
Møde med Hesselager-Vormark Jagtforening om sammenlægning endte resultatløst.

1985:
Kontrakt mellem jagtforeningen og Gudme Sølaug (dannet i 1980) om leje af jagten på Gudme Sø i 1985. Pris: 6000 kr. for 8 jagtdage á 3 timer. Jagtforeningens medlemmer fik efterfølgende tilbudt at købe dagjagterne enkeltvis eller alle 8 jagter til en samlet pris på 950 kr.
Søjagterne fortsatte i de følgende år.

gu-gal-jagtforening51987:
Aftale mellem jagtforeningen og Gudme Sølaug om fiskeretten på Gudme Sø.
Der blev fanget 30 kg ål til røgning. Som betaling afholdt foreningen bespisning med ænder og diverse tilbehør ved sølaugets generalforsamling.

1995:
Efter et par år med problemer med at finde folk til bestyrelsesarbejdet – en bestyrelse på 5 medlemmer blev overvejet – måtte foreningen finde en holdbar løsning.
Den 4. maj blev der afholdt et møde med Gudbjerg og Omegns Jagtforening, hvor man drøftede vilkårene for en evt. sammenlægning, og ved den ekstraordinære generalforsamling i Gudme-Galdbjerg Jagtforening den 15. maj 1995, blev sammenlægningen godkendt.
Foreningens regnskab viste pr.16.7.1995 et plus på 38.642 kr.

Den sidste bestyrelse bestod af følgende:

Claus Buch Hansen (formand)
Leif Jørgensen (kasserer)
John Petersen (næstformand)
Lars Knudsen (sekretær)
Oluf Kristensen
Erling Jensen
Henning Dahl.

Sammenlægning med Gudbjerg og Omegns Jagtforening pr. 1. juni 1995 på disse vilkår:
2 medlemmer fra Gudme i den nye bestyrelse.
Nyt navn: Gudbjerg og Omegns Jagtforening.

Kilde: Foreningens protokoller.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2016

Gå til toppen