Folketingsmand endte

i Vridsløselille

poulhansenDet forholder sig måske sådan, at jeg har haft så travlt med at tage mig af andres sager, at jeg har forsømt mine egne.

3. juni 1960 faldt dommen over Svendborgkredsens socialdemokratiske folketingsmand siden 1939, Poul Hansen. Han blev idømt to et halvt års fængsel for at have bedraget Svendborg andels Boligforening for 130.000 kr., hvilket svarer til 1,3 mio kr i nutids penge.

Ovenstående var, hvad den dømte sagde som sin slutbemærkning.

Poul Hansen havde travlt med varetagelse af en lang række tillidshverv. Det var i sin egenskab af forretningsfører for boligforeningen, han havde begået underslæb.

Bedrageriet sendte en bølge af forfærdelse og chok gennem Svendborg i almindelighed og i arbejderbevægelsen i særdeleshed.

Poul Hansen var kendt som en venlig, imødekommende mand, der var betroet mange tillidsposter.. Han sendte ingen signaler om, at han på nogen måde var ekstravagant. Intet tydede på, at han havde en elskerinde. Han var altid parat til at byde på en øl, og han var kæderyger. Det var det hele

Svendborg socialdemokratiske borgmester, Svend Åge Andersen (se denne) rasede over, at boligforeningen ikke havde bevilget Poul Hansen en højrere løn. Så kunne skandalen muligvis være undgået. I retten kom det frem, at Poul Hansen flere gange havde afslået lønforhøjelse, da

han betragtede jobbet som en fritidsbeskæftigelse, selv om der var meget at se til.

YNGSTE PÅ TINGE

Poul Hansen var født i København i 1911. I 1916 flyttede familien til Svendborg, så han havde sin opvækst her. Hans far var søfarende maskinmester. Som 14-årig blev Poul Hansen kontorbud på Øxenbjerg Dampmølle, hvor han senere kom i kontorlære og fortsatte efter læretiden. Han virkede i vid udstrækning som møllens repræsentant .

Poul Hansen fortsatte i den stilling lige til 3. april 1939, da der var folketingsvalg. Han blev af vælgerne i Svendborgkredsen sendt til Christiansborg, hvor han med sine 28 år var det yngste medlem.

Som purung blev han medlem af Danmarks socialdemokratiske Ungdoms afdeling i Svendborg, ligesom han var aktiv i HK ungdom. Senere kom han i forretningsudvalget for De samvirkende Fagforeninger, er formand for Svendborg Sygekasse og siden starten af Svendborg andels Boligforening i 1938 forretningsfører.

SUNDE BOLIGER

I 1943 har Svendborg Hjemstavnsforenings blad en samtale med Poul Hansen. Her fremgår det, at Poul Hansen ser boligspørgsmålet som et af de allervigtigste for den store befolkning.

_Jeg har set mange nye, smukke og sunde lejligheder, bl.a. til børnerige familier, gro op også her i vor by, siger han til bladet og fortsætter:

_ Et skridt på vejen frem mod den rette løsning af boligspørgsmålet i Svendborg er gjort gennem det store byggeri ved Belvedere, og det er mit håb, at jeg må kunne være med til fortsat at præge udviklingen på dette felt i vor smukke by.

I Poul Hansens tid som forretningsfører opførte Svendborg andels Boligforening lejligheder for 19 mio. kr.

ERKENDTE SIG SKYLDIG

21. marts 1960 kunne bl.a. Fyns Tidende fortælle, at folketingsmand Poul Hansen dagen før var suspenderet som forretningsfører for boligforeningen. Revisionen havde opdaget, at der var begået dokumentfalsk og underslæb for 20.000 kr. Poul Hansen blev meldt til politiet, som ikke umiddelbart kunne anholde ham, da han som folketingsmand var beskyttet af immunitet.

Da Poul Hansen selv anmodede om at træde ud af Folketinget, blev han anholdt og fremstillet i grundlovsforhør den 22. marts sent på eftermiddagen.

Her erkendte han sig i følge Svendborg Avis med lav, men fast stemme skyldig i underslæb over for Svendborg andels Boligforening. Til politiet havde han opgjort beløbet til ca. 100.000 kr.

Det kom frem, at bedragerierne var begyndt allerede i 1945.

Poul Hansen blev fængslet for 14 dage.

BRUGT TIL AT LEVE FOR

Den 11. maj blev en fængslingsforlængelse stadfæstet af Landsretten. Efterforskningen havde da afsløret , at Poul Hansens bedrageri var på 130.000 kr.

Dommen den 3 juni 1960 lød som nævnt på fængsel i to et halvt år.

Det kom frem, at bedragerierne alene i de sidste to år havde været på 50.000 kr.

Hvad pengene var gået til kunne Poul Hansen ikke sige andet, end de var brugt til at leve for.

Anklageren, politifuldmægt Kjær sagde i sin procedure, at Poul Hansens stilling som tillidsmand og folketingsmedlem burde have stillet særlige betingelser til ham.

Forsvareren , landsretsagfører Borch, indstillede sin klienten til en mild dom. Poul Hansen var ustraffet, havde aflagt fuld tilståelse og havde været politi og revision behjælpelig med sagens hurtige opklaring.

Poul Hansen modtog dommen og afsonede i Vridsløselille.

TAK FOR NYT JOB

I Svendborg Byhistoriske Arkiv ligger nogle breve Poul Hansen har skrevet til borgmester Svend Åge Andersen. Et af dem er dateret København den 9/1 1962. Her takker Poul Hansen for hjælpen til at få et nyt job.”Jeg befandt mig fra første dag godt til rette. Arbejdet er lige noget for mig……modtagelsen af mig var så aldeles enestående , at jeg ikke kan beskrive det…”

Poul Hansen nævner ikke, hvad arbejdet består i. Han har afsonet sin straf og er klar til at begynde et nyt liv. Han kommer aldrig mere til at bo i Svendborg .

Kilder oplyser, at Poul Hansen blev bygningskonsulent hos FDB, som havde flere byggeprojekter i gang på det tidspunkt.

Poul Hansen blev betragtet som en kapacitet på boligpolitikkens område, og holdt talrige foredrag rundt i landet. Det menes, at han havde potientiale til en ministerpost.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2012.

Gå til toppen