elmquist1Aage Ludvig Holberg Elmquist (1888-1962) havde et langt liv som sagfører i Svendborg og politiker, men det er navnlig for hans to år fra 1945 til 1947 som justitsminister i Knud Kristensens Venstre-regering, at hans navn huskes i eftertiden. Det var hans politiske og juridiske ansvar, at der blev gjort op med de danskere, der svigtede deres fædreland, da Danmark fra 1940 til 1945 var besat af tyskerne.

I tiden lige efter befrielsen 5. maj 1945 var stemningen oppisket og Folketinget fulgte de retningsliner for et opgør, som modstandsbevægelsen havde arbejdet på allerede under krigen. Der blev indført dødsstraf og andre strenge straffe med tilbagevirkende kraft.

Landsretssagføreren og landstingsmedlemmet fra Svendborg, A.L. H. Elmquist sagde efter nogen betænkningstid ja til at indtræde i Venstre regeringen i efteråret 1945. Det blev en minister-tid, hvor Elmquist ofte var hårdt presset og hvor han skulle tage mange tunge beslutninger.

Justitsministeren stod for den revision af straffelovs tillægget, som blev vedtaget i 1946. Ministeren arbejdede for, at minimumstraffen for landsforræderi skulle nedsættes fra fire til et års fængsel. Han kom kun igennem med en mindste straf på to år

Elmquist mente, at fire år var en alt for hård straf for de, der kun havde gjort sig skyldig i mindre forseelser. Han fik udvirket, at prøveløsladelser blev mulige.

Straffen for de alvorlige forbrydelser som stikkervirskomhed, likvidering m.v. blev ikke nedsat. Der blev afsagt en del dødsdomme. Elmquist sørgede for, at alle dødsdømte fik en chance mere, idet de kunne få deres sag prøvet ved Højesteret – for at få landets dygtigste juristers vurdering.

Da Elmquist i 1948 fyldte 60 år sagde han i et interview om det spørgsmål bl.a.:

”Jeg er sikker på, selv om historiens domstol kan finde et eller andet at kritisere ved retsopgøret, selv om jeg mener, vi har foretaget det på fuld retfærdig måde, men alting kan kritiseres, d.v.s. næsten alt, så vil ingen kunne kritisere, at vi lod de dødsdømte få denne ret”.

I en omtale af den 60 årige hed det bl.a., at ”han er et så redeligt menneske, at han giver loven, hvad den skal have, men kan alligevel ikke undgå at have hjertet med”.

A.L.H. Elmquist blev født i Aalborg som søn af en overretssagfører. Den unge mand var aldrig i tvivl om at han ville gå i faderens fodspor og læse jura. Han blev cand. jur. I 1914. Efter tre år som herredsfuldmægtig i Vejle, slog han sig ned i Svendborg.

Her åbnede Elmquist sammen med sin ungdomsven, Tranberg-Jensen, en sagfører virksomhed, som efterhånden blev en stor og anset forretning.

Elmquist blev involveret i en række initiativer på Sydfyn og sad i mange bestyrelser. Han var en overgang medlem af Svendborg Byråd og sad i Sørup- Sct. Jørgens Menighedsråd. Han var med til at få rejst kapital til opførelsen af Hotel Svendborg i 1940érne og virkede for en række erhversvirksomhedern bl.a. for småskibsredernes organisation.

A.L.H. Elmquist begyndte sin politiske løbebane allerede i studietiden. I 1912 var han med til at stifte Venstre Ungdoms Landsorganisation, hvis formand han var fra 1915 til 1917. I 1927 blev han opstillet i Nyborgkredsen og sad i Folketinget indtil 1932. De sidste tre år som repræsentant for sin fødeby Aalborg. Fra 1939 var Elmquist medlem af Landstinget og bevarede sit sæde her, indtil den nye grundlov afskaffede tinget i 1953.

Elmquist blev allerede i sin ungdom betegnet som en stor begavelse som taler, som gjorde mange unge med hang til Venstre politisk bevidste.

elmquist2Privat beskrives Elmquist som et åbent og festligt menneske, der elskede poesi. Han skrev selv digte og var en mester i gengive bl.a. Emil Aarestrups værker.

Der er en lille historie om hans udsædvanlige mellemnavn, Ludvig Holberg. Da redaktør N.P. Nielsen som ung journalist ved Svendborg Avis i en artikel kom til at bytte om på navnene, blev han ringet på af Elmquist, der sagde:

-Unge mand, der er dødsstraf for skrive mit navn forkert.

- Jeg håber ikke, det er med tilbagevirkende kraft, svarede den unge journalist frejdigt..

N.P. Nielsen, der sluttede som politisk redaktør ved Svendborg Avis/Fyns Amts Avis, fik herefter et fortrinligt samarbejde med Aage Ludvig Holberg Elmquist.

Gå til toppen