Johannes Olsen – den første museumsinspektør i Svendborg.Da der i 1907 spirede planer frem om at grundlægge et museum for Svendborg Amt, var ingen i initiativkredsen i tvivl om, hvem der skulle være lederen: Handelsagent Johannes Olsen (1870-1933)

Ansættelse af en universitets-uddannet mand var slet ikke til overvejelse, og det var der overhovedet heller ikke midler til. Johannes Olsen måtte livet igennem ernære sig ved sit erhverv sideløbende med sit omfattende virke for museet – og ikke mindst formidling af den sydfynske historie.

Johannes Olsen var født i Nyborg, hvor faderen var stationsforstander og senere blev driftsinspektør ved Odense-Svendborg Banen. Fra barneårene var Johannes en samler af alskens ting og sager. Han blev da også af sine venner kaldt for ”Oldfuskeren”, hvilket han ikke tog ilde op. For historie var hans et og alt.

Johannes Olsen gik i latinskole i Odense. Derefter ”snusede” han til gartnerfager, da han opholdt sig på Brahetrolleborg og i andre store fynske haver. Under et ophold i Tyskland læste han kemi – og satte sig ind i oldnordisk sprog og græsk.

Tilbage i Svendborg arbejdede han på Sodavandsfabrikken Vilhelmskilde, som hans far havde grundlagt. Johannes Olsen overtog fabrikken, men havde ikke held til at holde gang i driften. Han blev i stedet handelsagent og havde flere agenturer. Han var manden, der gik rundt i byen med sin mappe for at slutte handelsaftaler. Men meget andet end kommercielle tanker rumlede i hans hoved: Indsamling af effekter og viden om livet i gamle dage.

Den 17. oktober 1908 blev den stiftende generalforsamling i Svendborg Amts Museum holdt på Wandalls Hotel. Johannes Olsen blev udpeget til at være den, der drog rundt i amtet for at erhverve genstande.

Bestyrelsen for Svendborg Amts Museum fotograferet i 1916. I bageste række fra venstre ses gårdejer P. Knudsen, Kogtved, møllebygger N.P. Kristensen, lærer Høgstrøm og Johannes Olsen. I forreste række landinspektør Hvenegaard, direktør H. Ibsen og konsul Ludvig RiberDer var i museumsbestyrelsen bestræbelser på at købe amtmandsboligen Ørkildhus på Tvedvej. Da det glippede, fik det nystartede museum stueetagen i Fruetræde 4, Anne Hvides Gård, til rådighed. En stor samling af flinteredskaber, som Johannes Olsen havde skabt, blev vist på Byskolen. Flere andre genstande blev opbevaret hos medlemmer af museets bestyrelse.

Johannes Olsen er beskrevet som den fødte museumsmand. Hans samlermani og evner indbragte ham en masse oplysninger og minder om gamle dage i byen op på egnen.

Al den viden samlede han i det anseelige værk ”Svendborg Bys Historie”, der med økonomisk støtte fra byrådet og private blev udgivet i 1919.

Johannes Olsen indledte bogen med disse ord:

”Denne bog tilegnes Svendborg By og dens borgere i taknemlig erindring om de mange år, i hvilket det har været mig forundt af færdes iblandt dem”.

Om Svendborgs Bys Historie skrev Svendborg Avis i nekrologen ved Johannes Olsens død:

”Det var ingen morskabsbog. Det livligt fortællende lå nok for Olsens mund, men ikke for hans pen. Endnu mindre det lyriske eller romantiske. Men grundighed og vidtløftig pålidelighed vil man ikke søge forgæves i bogen. På 550 sider har han samlet en mængde positive oplysninger om Svendborg, så enhver fremtids skribent af Svendborg har kilder nok at løse af. Heller ikke for dette arbejde har Olsen haft anden løn end skaberglæden”.

Johannes Olsen skrev også et solidt værk om skibsfartens historie på Sydfyn. Han blev efterhånden en efterspurgt foredragsholder, og han stillede beredvilligt på i forsamlingshuse og andre steder med sit lysbillede foredrag.

Johannes Olsen skildres som en mand, der havde en jernhukommelse og på sine mange rejser samlede han et voksende lager af indtryk. Dem øste han farverigt og underholdende ud af.

Han var medlem af Selskabet for Oldtidskundskab og var i bestyrelsen for Foreningen af Provinsens Museumsinspektører.

Johannes Olsen var en flittig skribent i Svendborg Avis. Hans kulturhistoriske skildringer af livet i købstaden i gamle dag var populært læsestof, ligesom han ofte orienterede læserne om nye fund og spændende genstande, museet havde fået indleveret.

I oktober 1933 blev der holdt en stor fest i anledning af Svendborg Amts Museums 25års jubilæum. Her var hyldest af Johannes Olsen i centrum. Den begyndte med, at Kong Christian X havde sendt Johannes Olsen Ridderkorset af Dannebrogsordenen. Nationalmuseets direktør M. Mackeprang holdt festtalen og fremhævede Olesens store indsats for den lokale historie

Festen blev holdt en tirsdag. Lørdag var Johannes Olsen og hustru rejst til København for at takke kongen for udnævnelse og for om søndagen at fejre sølvbryllup. Lørdag aften sank han om på Løngangsstræde på vej til sit hotel. Han blev kørt til Kommunehospitalet, hvor han døde. Han blev 62 år.

Bjarne Gregersen, Svendborg Byhistoriske Arkiv, 2019-

Gå til toppen