Lakkendrup Skole 1Lakkendrup Skole i Gudbjerg Sogn er opført 1912 efter tegninger af arkitekt Daniel Rasmussen, Ollerup. Byggesummen androg ca. 16.000 kr., hvoraf staten betalte halvdelen.

Den officielle indvielse fandt sted den 4. september, og et par dage efter begyndte undervisningen af de 31 elever fordelt på to klasser. Som enelærer var ansat lærer Johannes Kristoffer Olsen, som forinden havde været ansat i otte år ved Nordskov Skole på Hindsholm.

Provst Bruun, Hesselager, visiterede Lakkendrup Skole den 16. november 1934, og havde blandt andet følgende bemærkninger:

Skolen ligger i en ret afsides Del af Sognets søndre Side med forholdsvis tynd Befolkning, mest Landbrugere.
Børnene gaar i Skole hver anden Dag. Der var to Klasser med følgende Elevtal:
1. Klasse: 7 Drenge og 7 Piger
2. Klasse: 7 Drenge og 8 Piger
Lakkendrup Skole 3Lakkendrup Skole 2I 2. Klasse, som var i Skole, var 2 Drenge og 2 Piger meget tunge, Resten af Børnene jævnt godt begavede.
Inventaret var godt og velholdt. Kun var det meget uheldigt, at Europakortet var fra før Verdenskrigen, og det var kun til liden Hjælp, at Læreren for at spare Kommunen for Udgift havde tegnet de nye grænser med Farvekridt. Man har efter Visitatsen tilskrevet de lokale Skolemyndigheder om Sagen, og Sogneraadet har lovet i nær Fremtid at skaffe et nyt Kort.
Til Trods for enkelte, paapegede Mangler fik man Indtryk af en interesseret Lærer, som trofast og samvittighedsfuldt arbejder ud fra de Forudsætninger, hans Uddannelse for mere end en Menneskealder siden kan give ham. Udenfor Skoletiden holder han en godt besøgt Aftenskole, i hvilken han underviser i Engelsk.

Fra d. 1. april 1946 indførte man på Lakkendrup Skole, ligesom på de øvrige skoler i Gudbjerg Kommune, forsøgsvis hverdagsundervisning. Da prøveåret var slut, besluttede man på Lakkendrup Skole at fortsætte med ordningen. Hvor børnene efter den gamle ordning gik i skole i seks timer tre dage om ugen, skulle de nu møde hver dag, således at den ældste klasse mødte fra kl. 8-12, og den yngste klasse mødte fra kl. 11-15. Fra kl.  11-12 var der fællestime.
 
Lærer Olsen fratrådte i 1948 efter 36 års virke ved Lakkendrup Skole. Han efterfulgtes af fru Marie E. Christoffersen, som fortsatte lige indtil skolen lukkede i 1960. Derefter underviste hun yderligere et par år i den nye centralskole i Gudbjerg.

Lakkendrup Skole 4Elevtallet havde gennem de sidste årtier en faldende tendens. I 1960 var der indskrevet 17 elever.

Lakkendrup gl. Skole fungerede fra 1964-1974 som institution for voksne udviklingshæmmede  -  som en afdeling under "Elleruphus". Siden har den været indrettet til privat beboelse.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv. 2004.

Gå til toppen