Brudager Skole 1Brudagers ældste skolebygning er opført engang i slutningen af 1700-tallet, men oplysningerne om den er meget sparsomme.
Man mener, at bygningen er brændt o.1830, hvorefter der er bygget en ny skole på den samme matrikel (1 a).

Den første lærer, man kender til, var Christian Ishøj, født 1766 i Tved. Han var lærer i Brudager i 1798, og det vides også, at hans søn, Anders Ishøj, født i 1802 i Brudager og dimittend fra Skårup Seminarium i 1824, virkede som lærer 1827-1851.

1851-1884 Lærer Hans Pedersen
- født 1812 i Brudager, dimittend fra Skårup Seminarium 1837

Brudager Skole 21884-1918 Lærer Niels Christian Brøndum-Nielsen
- født 1852 på Askø, dimittend fra Skårup Seminarium 1872
- far til den senere kendte professor i dansk, Johannes Brøndum-Nielsen.

1917-1934 Lærer Carl Emil Voigt Christiansen
- født 1885 i Øksendrup, dimittend fra Vordingborg Seminarium 1915

1935-1956 Lærer Ingolf Hovgaard Frederiksen
- født 1902 i Snøde på Langeland, dimittend fra Jelling Seminarium 1929

Brudager Skole 3Provst Bruun, Hesselager, visiterede Brudager Skole i 1932 og havde bl.a. følgende bemærkninger:

Læreren lider af en uhelbredelig Blodsygdom, der naar som helst kan blive skæbnesvanger for ham. Han har under sin Ansættelse i Brudager flere Gange haft alvorlige Anfald og er til Tider næsten lam i snart en af Armene, snart i Benene, saa at han ofte har maattet udføre sin Tjeneste som Kirkesanger og sin Gymnastikundervisning siddende i en Rullestol. Skønt saaledes Helbredet lægger ham alvorlige Hindringer i Vejen og af og til har medført nødvendige Forsømmelser under Sygeleje, opfylder han med en enestaaende Pligtfølelse og Troskab sine Pligter, saa længe det overhovedet er muligt. Baade hans Fader og Farfader var Lærere og man mærker hos ham gammel Skoletradition og en varm Kærlighed til den danske Folkeskole og dens Gerning i vort Folk. Hele hans Undervisning er saa levende, at han kan faa alle disse Børn fra Smaakaarshjem, hvor Børnene maa arbejde med, interesserede i Arbejdet  -  de mere velhavende og skoleinteresserede Hjem hører til en af det lille Sogns to Friskolekredse.
Brudager Skole 4Skolen er solid og meget hyggelig, men opfylder langtfra de Fordringer, der stilles til en moderne Skole. Legepladsen, som ogsaa anvendes som Gymnastikplads, er ganske uforsvarlig. Der gaar en ret stærkt benyttet offentlig Vej med Automobilfærdsel hen over den, og en Nabo, hvis Stakhjælm ligger helt op til den, benytter den til Tærskning og Hensættelse af Stakke o. lign. En ny Ejer har lige uden for Skolen anbragt en stinkende Møddingsplads og Ajlekumme.

Elevtallet holdt i starten af 1900-tallet et gennemsnit på o. 50, men fra o.1940 faldt det markant og var i 1950 på kun 12 elever. På et tidspunkt snakkede man om at nedlægge skolen, men da det besluttedes at opføre en centralskole i Gudme, indgik der i planen en forskole i Brudager. Men mente, at afstanden mellem de to byer ville påføre forældre til de mindste skolebørn urimelige problemer.

Brudager Skole 5Heldigvis viste elevtallet igen en stigende tendens, og da skolen lukkede i 1958, var elevtallet på 26. Centralskolen i Gudme blev indviet i 1957, men forskolebørnene fra Brudager blev på deres gamle skole, indtil den nye forskole kunne tages i brug. Det skete pr.1.4.1958  -  den officielle indvielse fandt dog først sted den 21. juni samme år.

Efter en kortere periode med vikar (Else Gade) ansatte man i juli 1957 Ella Ingeborg Viskum som forskolelærerinde. Forskolen fik dog kun en kort levetid, idet den lukkede i sommeren 1966.  Problemet med den lange transport blev løst med en skolebusordning, og alle børn i skoledistriktet kunne nu samles på centralskolen i Gudme.

Begge de tidligere skolebygninger blev solgt til privat brug. Den gamle skole fra o. 1830 blev nedrevet i 1993.

Arne Norsk Nielsen
Gudme Lokalhistoriske Arkiv 2007

Gå til toppen