Oure_Skole_1Kimen til skolevæsenet går så langt tilbage, som der har været kirker i Oure og Vejstrup. Sognepræsten og hans medhjælper, sognedegnen, lærte børnene og de unge børnelærdommen, og vi ved, at der også før Reformationen i 1536 har boet degne på kirkejorden i Oure – der, hvor Sct. Michaels Skole nu ligger. Vi ved også, at en del af Oure Sogns degneindtægter blev givet til latinskolen i Svendborg. Til gengæld skulle latinskolen om søndagen sende en stor skoledreng ud at besørge kirketjeneste og undervise børnene, og de to sogne, Oure og Vejstrup, som hørte til samme pastorat, fik lov til at sende et par drenge i skole i Svendborg. 

Denne ordning var man ikke tilfreds med. Man ville have den faste degn hjem igen.

Oure_Skole_2Det lykkedes godt hundrede år senere, hvor vi finder navnet på sognedegnen Johannes Petersen og siden hen alle hans efterfølgere. Som den sidste med titlen ”sognedegn og kirkeholder” finder vi Hans Peter Bech, som døde i 1829. 

Sognedegnen klarede kirketjenesten for begge sogne – han fik derfor også degneindtægterne fra Vejstrup. Derimod var han kun skoleholder for hele pastoratet indtil 1759, da man indrettede den første skole i Vejstrup. Den første skolebygning i Oure stammer fra o.1740, og den var således i en snes år fælles for begge sogne. 

Efter de såkaldte sognedegnes epoke, virkede Morten Biilmann ved Oure Skole, som den første med titel af ”skolelærer og kirkesanger”. Han fortsatte indtil 1840 og efterfulgtes af følgende lærere:

Oure_Skole_4Oure_Skole_31840-1850    Mads Chr. Bruun

1850-1887    Mads Frederik Hansen

1887-1893    Søren Christian Nielsen

1893-1929    Laurits Larsen

1930-1941    Erling Brahm

Oure_Skole_6Oure_Skole_51941-1952    Svend Aage Filipsen

1953-1957    Paul Weel Krammer 

I 1893 blev den gamle skolebygning erstattet af en ny og større. Den gamle skole med tilhørende gymnastikplads (matr.nr. 72) blev år 1900 af Oure-Vejstrup Kommune solgt til kroejer Christian Thomsen, Oure Kro. Den måtte nogle år senere – i 1914 – vige pladsen til fordel for det nye kommunekontor (som led samme skæbne i 1976)

 

Oure Forskole 

Oure_Skole_9Omkring århundredeskiftet indså man behovet for mere plads, og den 15. januar 1903 indviedes i både Oure og Vejstrup en ny forskole, beliggende lige ved siden af hovedskolen.

På det tidspunkt var der kun skolegang hver anden dag, så forskolelærerinden kunne passe undervisningen på begge skoler. Den første forskolelærerinde hed Anne Marie Petersen, og desuden skal nævnes Kathrine Sofie Henneberg (gift Rasmussen), som blev ansat i 1919 og virkede helt frem til 1965. Først ved begge forskoler, men fra 1942 – efter at der var indført hverdagsundervisning – alene ved skolen i Oure.

Efter at den nye centralskole var indviet i 1957, blev de to gamle skolebygninger stadigvæk brugt. Forskolen, som var i meget dårlig stand, blev dog nedrevet engang iOure_Skole_8 1970’erne, medens den tidligere hovedskole er i brug den dag i dag.

Sct. Michaels Skole 

Skolen har navn efter ærkeenglen Michael – ligesom den nærliggende Sct. Michael Kirke (Oure Kirke).

Arkitekter: Werner Madsen og Johs. Folke Olsen, Svendborg.

Oure_Skole_7Sct. Michaels Skole blev indviet den 25.3.1957, og var fra starten kun beregnet til 4 klasser, idet man jo stadigvæk havde forskolerne. Skolen havde ved starten ca. 110 elever og 5 lærere. Med skoleloven i 1958 indførtes realeksamen og tilbud om 8. og 9. klasse, og Oure-Vejstrup Kommune indgik en aftale med Hesselager Kommune om, at 8. og 9. klasse skulle være et tilbud på Hesselager Skole, medens realeksamen skulle tages på Sct. Michaels Skole. Endvidere havde kommunen en aftale med Skårup Kommune om, at elever fra Skårup kunne benytte realafdelingen på Sct. Michaels Skole.

Efterhånden som forskolerne blev nedlagt o.1970 kom også de yngste klassetrin med, og med indførelsen af børnehaveklassen i starten af 1970’erne steg børnetallet yderligere. Realeksamen blev afskaffet i 1975, og der blev indført et 10. klassetrin, samtidig med at undervisningspligten blev ændret fra
7 til 9 år. 

Det medførte selvsagt behov for mere plads, og skolen har da også gennemgået større udvidelser i 1968 (klasselokaler, faglokaler og bibliotek), 1976 (nybygning til børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin) og senest i 2004 (fællesrum, udvidelser af eksisterende klasseværelser).

 1. real - 1961Sct._Michaels_Skole_1Andre vigtige begivenheder i skolens historie: 

1958:   Tidspunktet for skolestart flyttes fra 1.april til 1.august

1969:             Lørdagsundervisningen afskaffes

1988:             Indførelse af skolefritidsordning (SFO) 

I 2007 er der ansat 25 lærere og elevtallet er 208. 

Sct._Michaels_SkoleSkolens inspektører: 

Tage Hein Nielsen                1957-1979

Hans Lund                           1979-2004

Helge Nielsen                       2004-

Arne Norsk Nielsen, Gudme Lokalhistoriske Arkiv, 2007

 

 

 

 

 

 

Gå til toppen